Nabídky spolupráce pro vědce se firmami v Polsku

Nová databáze nabízí přehled možností nalézt partnera pro spolupráci ve vědě a inovacích a firmy z regionu Západní Pomořansko v Polsku. V databázi naleznete informace o výzkumných centrech tohoto regionu. Vědeckým týmům tím chtějí otevřít příležitosti pro oboustranné výzkumné projekty v Horizontu 2020. Více informací ZDE.

AKTION ČR- Rakousko – uzávěrka 30.11.2018

Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj a/nebo pro budoucí rozvoj obou států a/nebo jejich historických kořenů Termíny pro podávání návrhů projektů: 30. listopadu Více informací ZDE.

Stipendia Francouzské vlády na výzkumnou stáž

Obsahem stáže by měla být studijní či vědecko – výzkumná činnost vyžadující pobyt ve Francii, např. seznámení se specifickými technikami výzkumu, práce s ojedinělými vědeckými přístroji, studium odborných děl a publikací, která nejsou v České republice k dispozici, zpracovávání studie o Francii nebo realizace krátkodobé specializované vzdělávací stáže ve Francii. …

Stipendia Francouzské vlády pro PhD studenty

Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí studentům českých vysokých škol možnost získat stipendium francouzské vlády na doktorandské studium pod dvojím vedením ve všech vědních oborech (a jejich podoborech), a to zejména v následujících oblastech: Přírodní vědy a vědy o Zemi Exaktní a inženýrské vědy Ekonomické a právní vědy Humanitní a společenské …

IHRA vypsalo granty na výzkum holocaustu a romské genocidy

Mezinárodní aliance pro připomínání holocaustu (International Holocaust Remembrance Alliance, IHRA) se sídlem ve Stockholmu vypsala granty na výzkum holocaustu a romské genocidy. IHRA se zasazuje o zachování historických míst, dokumentů a svědectví, které dokumentují dobu holocaustu a s ní spojenou romskou genocidu. IHRA podporuje výzkum míst, kde se historické události …

Program KAPPA uvolní mezi podniky a výzkumné organizace až 800 milionů Kč na mezinárodní spolupráci

V současné době probíhají v Technologické agentuře ČR přípravy veřejné soutěže nového Programu KAPPA. Ten je zaměřený na spolupráci v aplikovaném výzkumu s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska. První výzva bude vyhlášená v březnu příštího roku. Doba trvání programu se předpokládá v letech 2019 až 2024, tj. 6 let. …

Brzy bude otevřena 3. výzva Interreg DANUBE

Výzva bude omezena v některých Specifických cílech jejich výčet naleznete v příloze “Specifikace výzvy”.  Na webu programu byl k této příležitosti zveřejněn balíček pro žadatele, který obsahuje již veškeré informace o plánované výzvě.

Výzva k nominacím na členy hodnoticích panelů GA ČR

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR. Návrhy na členy hodnoticích panelů mohou na formulářích GA ČR předkládat právnické i fyzické osoby působící v oblasti vědy a výzkumu z řad významných odborníků, kteří v základním výzkumu dosáhli přesvědčivých výsledků. Předložené nominace musí obsahovat seznam všech pracovišť kandidáta a prohlášení zaměstnavatele, že s nominací souhlasí a je připraven kandidáta v případě jeho jmenování …

Nový portál pro granty a tendry EU

Evropská komise spustila nový portál, který obsahujíce přehledy grantů a příležitostí ucházet se o veřejné zakázky.  Nový portál nahradí současný účastnický portál (Participant Portal) a stane se jediným místem pro vyhledávání a správu evropských grantů a smluv o veřejných zakázkách pro všechny centrálně koordinované programy. Portál obsahuje nové rozvržení a je vybaven vylepšenou funkcí …

Nabídka stipendií Česko-německého fondu budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti vypisuje na akademický rok 2019/20 pro české a německé studenty 8 stipendií ke studijnímu pobytu v příslušné sousední zemi. Stipendia jsou určena na jeden až dva semestry, počínaje zimním semestrem. O stipendium se mohou ucházet studující jakož i doktorandi všech semestrů humanitních a společenskovědných oborů (jazykověda, literární …

Výskumná agentúra SK vyhlásila Výzvy na výběr odborných hodnotitelů

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 28. mája 2018 Výzvu na odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritných osí: 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií 2 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji. Výzva je otvorená, záujemcovia sa môžu informovať a zároveň aj prihlasovať na mailovej adrese: hodnotitel@vyskumnaagentura.sk . …

Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION pro podání návrhů česko-čínských projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (VES19CHINA)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 19. září 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu …

Možnosti získání stipendia na studijní pobyt v Bavorsku

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) a Bavorské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) vypisují stipendia pro studenty a absolventy vysokých škol. Jedná se o výzvu k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky. Stipendium je určeno k financování navazujícího …

Stipendia Fulbrightova programu pro vědecké pracovníky a přednášející pro pobyty v USA na akademický rok 2019/2020

1. Stipendium pro vědce a přednášející Stipendium podporuje dlouhodobé pobyty českých vědců a vysokoškolských pedagogů v USA, aby tam vedli výzkum a případně přednášeli v jakémkoliv oboru s výjimkou klinické medicíny. Stipendium mohou obdržet také pedagogové – bohemisté pro výuku českého jazyka, případně literatury, lingvistiky apod., pokud získají pozvání z odpovídajícího …

Nová výzva v sociálních inovacích v roce 2018

V listopadu 2018 bude vyhlášena nová výzva pro sociální inovace Sozialmarie. Soutěž SozialMarie je vyhlašovaná již po patnácté a uděluje je nadace Unruhe (neklid): Hodnoceny budou výjimečné projekty, které přinášejí nové odpovědi na aktuální společenské výzvy. Soutěž o nejlepší sociální inovace se snaží objevit nové strategie, koncepce, nápady či organizační struktury, které …

Informace k evropským výzkumným programům, vyhlášeným německými institucemi

Německé federální ministerstvo školství a vědy vyhlásilo v letošním roce v rámci otevřeného společného evropského výzkumného prostoru program „Integrace zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy v evropském výzkumném prostoru“ („Integration of the Central, Eastern and South Eastern European Region in the European Research Area“) s názvem „Bridge2ERA“, který spočívá ve …

Nová komunikační platforma “Třetí oblast”

Třetí oblast je moderovaná distribuční síť akademických oznámení pro humanitní a společenské vědy v ČR. Umožňuje komukoli zveřejnit publikační či konferenční výzvu, informovat o konferencích, symposiích a přednáškách, představit nové knihy či čísla časopisů, zveřejnit nabídky výzkumné spolupráce atp. Jedná se pak primárně o oznámení, jež mají oslovit širší odbornou …

Dobrovolnická organizace z Malty hledá partnera pro projekty

Dobrovolnická organizace z Malty Ronald McDonald House Charity hledá partnera pro projekty podpořené z Fondu pro regionální spolupráci Fondů EHP a Norska. Nadační fond Dům Ronalda McDonalda byl zřízen s cílem “vytvářet, financovat a podporovat programy, které zlepšují zdraví a blaho dětí” se zvláštním důrazem na děti z rodin žijících …

GA ČR podepsala memorandum s Russian Foundation for Basic Research

Předsedkyně GA ČR podepsala 14. května 2018 v Moskvě memorandum o vzájemné spolupráci s ruskou agenturou Russian Foundation for Basic Research. Díky tomu budou mít čeští vědci možnost rozšířit své aktivity v oblasti základního výzkumu o další zemi. První výzva bude vyhlášená v příštím roce a bude v režimu bilaterální spolupráce, kdy projekty budou mít délku řešení 3 roky.

Nabídka spolupráce pro oponentky/oponenty

Technologická agentura ČR (TA ČR) disponuje poměrně rozsáhlou databází oponentek a oponentů. Vzhledem k tomu, že TA ČR vyhlašuje v letošním roce hned 12 veřejných soutěží a v souvislosti s rozmanitostí a počtem návrhů projektů, které v příštích měsících TA ČR očekává, je však nutné tuto databázi neustále rozšiřovat o …

Shrnutí závěrů diskuzních setkání k programu ÉTA

Během února a března 2018 uspořádala Technologická agentura ČR (TA ČR) spolu s řadou partnerů čtyři diskuse o proběhlé veřejné soutěži programu ÉTA na podporu aplikovaného výzkumu společenských věd, humanitních věd a umění. Záměrem těchto setkání bylo poskytnout otevřený prostor pro vzájemnou výměnu zpětné vazby a zkušeností z 1. veřejné …

Správa okresní obce Silute (Litva) hledá potenciální partnery

Správa okresní obce Silute (Litva) hledá potenciální partnery projektu pro EHP a norské fondy pro regionální spolupráci. Prioritními sektory, o které se správa okresního města Silute zajímá, jsou: 1. Prioritní sektor: inovace, výzkum, vzdělávání a konkurenceschopnost – snaha udržet růst prostřednictvím financování za účelem posílení vazby mezi systémy vzdělávání a odborné …

Přehled účasti české vědecké komunity v aktivitách programu evropské mnohostranné spolupráce COST v letech 2012-2017

Evropský program COST (The Europaen Cooperation in Science &Technology) představuje platformu pro setkávání a výměnu informací vědeckých pracovníků z členských zemí programu a koordinaci společných výzkumných a vývojových aktivit – tzv. Akcí (tematicky zaměřených projektů), které jsou financovány na národní bázi. Členem programu COST je 37 evropských států. Čeští vědečtí …

Informační den COST

MŠMT ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR a COST Association pořádalo 16. února 2018 v Technologickém centru AV ČR Informační den COST se zaměřením na roli COST v H2020, možnostech vstupů do akcí COST, jak postupovat při přípravě nových akcí COST a jejich předložení do společné výzvy a jejich hodnocení. Informační den …

Nadace Sophia – termíny pro podávání žádostí v roce 2018

Byly vypsány nové termíny pro podávání žádostí o podporu především pro: talentované studenty zejména v oblasti ekonomie a práva znevýhodněné skupiny a jednotlivce v oblasti vzdělávání institucionální aktivity v oblasti ekonomie a práva Nadace podporuje vzdělávání zejména těmito formami: podpora vzdělávacích akcí, seminářů a školení vytváření a poskytování stipendií podpora …

Portál EuCalls.net nabízí přehled dotačních příležitostí

Aktuální informace o otevřených výzvách ve vědě, výzkumu a inovacích a dalších nástrojích podpory, které vypisuje Evropská unie můžete najít na jednom místě na portále EuCalls.net, provozovaném řeckým Institute of Entrepreneurship Development. Výhodou je, že portál umožňuje také hledat partnery pro vědecký výzkum, kteří mají zájem o stejnou výzvu nebo se pohybují v obdobném poli …

Příspěvky na mobilitu z a do ČR v roce 2018

Podpora mobility z a do České republiky – pro studenty vysokých škol, vyučující a vědce na studijní, přednáškové a výzkumné pobyty Vyučující a vědci z bavorských veřejných vysokých škol mohou žádat o příspěvek na mobilitu pro české a bavorské studenty, pedagogy a vědce do Bavorska a České republiky. Žádatelem musí …

Aktualizovaná brožura “Akce Marie Sklodowska-Curie v programu Horizont 2020”

TC AV ČR vydalo třetí aktualizaci brožury Akce Marie Skłodowska-Curie v programu Horizont 2020 (edice Vademecum H2020). Brožura umožňuje rychlou orientaci v pěti typech akcí Marie Skłodowska-Curie, představuje základní principy jejich financování, uvádí obecné informace o pracovněprávních aspektech spojených s jejich realizací a také stručně shrnuje otázky duševního vlastnictví. Aktualizovaná verze …

Výzva Ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – veřejná správa a sociální inovace vyhlašuje tuto výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Výzvou je zamýšleno podpořit oprávněné žadatele při navrhování, rozvíjení nových konceptů pro přetrvávající/hrozící sociální problémy, u nichž dosud v České republice …

Vyhlášena výzva v OP PIK: Inovace

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v programu Inovace výzvu na projekty ochrany práv průmyslového vlastnictví a posílení inovační výkonnosti domácích firem. Cílem Výzvy VI programu INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví je posílení inovační výkonnosti domácích firem …

Harmonogram výzev OP PIK v roce 2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo ke dni 29. 12. 2017 harmonogram výzev v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) pro rok 2018. Přehled jednotlivých výzev ZDE. Harmonogram ke stažení.  

Výzva I. programu podpory APLIKACE – ITI (Olomouc)

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP PIK vyhlásilo I. výzvu programu podpory Aplikace pro integrované územní investice (Olomouc). Cílem je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k …

Výzva III. programu podpory Inovační vouchery

Dne 29.12.2017 byla Ministerstvem průmyslu a obchodu jako Řídicím orgánem OP PIK vyhlášena další výzva k programu podpory „Inovační vouchery“. Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky …

Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Olomouce

Podávání žádostí o dotace pro rok 2018 Statutární město Olomouc poskytuje dotace ze svého rozpočtu právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený, zpravidla veřejně prospěšný, účel. Tento účel může být stanoven v programu vyhlášeném Radou města Olomouce, nebo v případě individuální žádosti přímo žadatelem. Konkrétní dotační programy pro rok 2018 jsou …

V roce 2018 bude vyhlášena veřejná soutěž v rámci nové skupiny grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO

Cílem nové skupiny grantových projektů EXPRO je podporovat výzkumné týmy vedené špičkovou mezinárodně uznávanou vědeckou osobností nebo mladým vědeckým pracovníkem s přesvědčivým potenciálem pro excelenci, směřovat podporu tam, kde excelence už existuje nebo má naději vzniknout, a zvýšit tak kvalitu české vědy. Excelentní výzkum je založený na špičkových vědcích a často prostřednictvím „high risk – high gain“ projektů, což v Evropě …

Spolupráce s TOP institucemi v programu H2020

Program H2020 nabízí pro evropské i mimoevropské vědecké týmy široké možnosti a velké příležitosti mezinárodní spolupráce s významnými evropskými výzkumnými institucemi (tzv. TOP instituce). Za TOP instituce lze považovat takové instituce, které v dosavadním průběhu programu H2020 kontrahovaly nejvyšší finanční podporu z rozpočtu H2020 a jejichž výzkumné týmy se v …

Vědeckotechnická spolupráce s Kolumbií

Zájem o výměnu studentů, profesorů i technologií. Agentura pro podnikání a investice CzechInvest informuje, že Asociace kolumbijských univerzit (ASCUN – Association of Colombian Universities) vypracovala několik dokumentů následně k úspěšné návštěvě představitelů vůdčích českých výzkumných a inovačních institucí, která se uskutečnila v červnu 2017. Tyto dokumenty mohou sloužit jako základ pro …

Aktuální výzvy v H2020

Dne 11. 5. 2017 vyhlásila Evropská komise dvě letošní výzvy v části H2020 „Šíření excelence a rozšiřování účasti“. Jedná se o výzvu ERA Chairs s celkovým rozpočtem ve výši 33 910 180 EUR a výzvu TWINNING s celkovým rozpočtem ve výši 30 milionů EUR. Obě výzvy se shodně uzavřou 15. 11. …

Fulbrightův program v ČR 2018/2019

Komise J.Williama Fulbrighta vyhlašuje stipendijní programy pro rok 2018/2019. Informace o termínech uzávěrek pro přihlášky a o podmínkách jednotlivých typů stipendií pro občany ČR i pro stipendisty z USA naleznete na webových stránkách komise.

Interaktivní mapa výzkumné spolupráce mezi tuzemskými institucemi

Technologické centrum AV zveřejnilo vizualizaci výzkumné spolupráce mezi domácími institucemi v letech 2010 až 2014. Poskytuje přehled o spolupráci na výsledcích výzkumu podpořeného z veřejných zdrojů, které byly zaznamenány v RIV v letech 2010-2014. Spolupráce ve výzkumu a inovacích je jedním z klíčových předpokladů pro získávání, přenos a další rozvoj …

Aktualizace postupu při schvalování projektového záměru na FF UP

V záložce Pro řešitele projektů byly na našich webových stránkách zveřejněny dokumenty, které aktualizují postup pro schvalování projektových záměrů. S platností od 1. 1. 2017 je nutné předkládat tyto žádosti pouze elektronicky. Proces schvalování projektových záměrů je ke stažení také zde. Manuál k vyplňování eletronické žádosti o souhlas s podáním …

Nový program aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu ÉTA

Vláda České republiky schválila nový program Technologické agentury ČR  s názvem ÉTA, který umožní podpořit projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Program ÉTA navazuje na program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA, jehož poslední veřejná soutěž proběhla v roce 2015. Úkolem programu je aktivovat inovační potenciál společenských a …

Česko-německý fond pro budoucnost

Rádi bychom Vás upozornili na možnost financování Vašich projektů prostřednictvím Česko-německého fondu pro budoucnost. Fond podporuje projekty zaměřené na spolupráci a partnerství mezi oběma zeměmi, náhled do společné kultury a dějin. Žádaná je kreativita, co nejužší česko-německé projektové partnerství, vysoká míra publicity a realistický finanční plán. Fond kryje náklady projektu až do výše …

Nový program podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE

Vláda České republiky schválila program INTER-EXCELLENCE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako nástroj podpory strategického zaměření mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. Program je orientován na podporu iniciace a dalšího rozvoje mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a integraci České republiky do evropských i světových výzkumných struktur. Zprostředkuje českým pracovištím účast v projektech …

Novinky v H2020

V roce 2018 bude opět vyhlášena výzva pro podávání žádostí o ERC Synergy grants. ERC Synergy Grants mají za cíl podpořit skupinu 2 – 4 hlavních řešitelů (PI) a jejich týmů při společném řešení projektů špičkového badatelského výzkum. Nejedná se o klasická konsorcia či sítě, všichni řešitelé odpovídají za projekt po vědecké …