Projektové poradenství FF UP Olomouc | Informační servis pro řešitele projektů

Stipendium na roční pobyt v Bavorsku

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) a Bavorské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) vypisují roční stipendia pro studenty a absolventy vysokých škol mj. z České republiky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorské veřejné vysoké škole.   Stipendium se uděluje na dobu jednoho akademického roku a může být následně na základě žádosti […]

Stipendium Goethe-Institutu ke studiu v Německu

O stipendium se mohou ucházet učitelky a učitelé základních a středních škol a vyučující germanistiky nebo německého jazyka na vysokých školách a univerzitách. Více informací na stránkách Goethe-Institutu ZDE. Uzávěrka přihlášek je 8. listopadu 2017.

Nový pracovní program Společenské výzvy 6 programu H2020

Filozofická fakulta UK a Technologické centrum AV ČR si Vás dovolují pozvat na seminář, kde bude představen nový pracovní program Společenské výzvy 6 programu H2020 pro období 2018 – 2020. Seminář se uskuteční dne 31. října 2017 od 15.00 hodin v místnosti č. 104 hlavní budovy Filozofické fakulty UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1. Cílem semináře […]

Nová verze Evaluačního plánu OP VVV

Monitorovací výbor schválil 3. verzi Evaluačního plánu OP VVV, která je od 13.10.2017 dostupná na stránkách MŠMT.

Národní stipendijní program Slovenské republiky

Akademická informační agentura informuje o nabídce stipendií v rámci Národního stipendijního programu Slovenské republiky. Stipendia na podporu mobility jsou určena pro studenty druhého stupně vysokoškolského studia – magisterského a doktorského a pro akademické, výzkumné a umělecké pracovníky z České republiky. Národní stipendijní program Slovenské republiky je určen na podporu studijních, přednáškových, výzkumných/uměleckých pobytů na vysokých […]

Šance získat prestižní Cenu Wernera von Siemense 2017

Přihlaste do 27.11.2017 svoji absolventskou práci nebo výzkumný projekt. Kromě prestižního ocenění, udělovaného nezávislou vědeckou radou, můžete získat mediální publicitu vaší práce, nové kontakty z akademické a vědecké oblasti a v neposlední řadě finanční odměnu z celkové částky 1 000 000 Kč. Vyhlášeno je pět soutěžních kategorií a dvě zvláštní ocenění:  Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu […]

Uzávěrky termínů pro program AKTION Česká republika – Rakousko 2017

Program AKTION Česká republika – Rakousko podporuje v rámci projektů studenty zapsané k řádnému studiu, vědecký personál (Rakousko) a akademické pracovníky (Česká republika) oprávněných institucí v ČR a Rakousku. Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj a/nebo pro budoucí rozvoj obou států a/nebo jejich historických kořenů. Termín pro podávání návrhů […]

Vzory dokumentů OP VVV – právní akty

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele o zveřejnění aktualizované Přílohy č. 1 k právnímu aktu o poskytnutí/převodu podpory – Snížené odvody za porušení rozpočtové kázně v důsledku nedodržení povinností při zadávání zakázek.

V rámci programu Interreg DANUBE byla vyhlášena výzva SEED MONEY FACILITY

Výzva je otevřená od 2.10.2017, žádosti o podporu je možné předkládat do 7.12.2017. Seed Money Facility jsou finančním nástrojem k podpoře rozvoje projektů vhodných k dalšímu financování z dalších finančních zdrojů. Témata vhodná pro projekty jsou vymezena na základě Podunajské makrostrategie (dále EUSDR) a jsou v souladu s 12 prioritními oblastmi EUSDR – vybraná témata jsou blíže rozpracována v Manuálu k výzvě […]

Třetí výzva programu Interreg CENTRAL EUROPE

Dne 21.9.2017 byla vyhlášená třetí výzva v programu Interreg CENTRAL EUROPE. Žádosti je možné podávat do 25.1.2018 Na projekty je vyčleněno 60 milionů EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Partneři z České republiky se mohou na realizaci projektů podílet společně s příjemci z dalších osmi členských států EU regionu střední Evropy. Klíčové oblasti […]

Termín uzávěrky pro příjem žádostí o příspěvek z Nadace Sophia je 30.11.2017

Příspěvek lze využít na podporu vzdělávání zejména formou: podpory vzdělávacích akcí, seminářů a školení vytváření a poskytování stipendií podpory stipendijních programů a studijních pobytů v České republice a v zahraničí podpory publikační činnosti podpory vědeckovýzkumné a tvůrčí činnosti a poskytování grantů. Žadatelem mohou být mimo jiné vysoké školy nebo jejich fakulty, další instituce či firmy působící […]

Výzva k předkládání návrhů projektů s názvem “Proměnlivá prostředí” v rámci iniciativy “Kulturní dědictví”

  MŠMT informuje, že v souvislosti se zapojením ČR do iniciativy Společného programování “Kulturní dědictví” (JPICH) byla dne 4. září 2017 vyhlášena výzva k předkládání návrhů projektů s názvem “Proměnlivá prostředí” (Heritage in Changing Environments). Uzávěrka výzvy je 30. listopadu 2017 a zájemci z ČR se této výzvy mohou účastnit spolu se zástupci Běloruska, Kypru, Irska, […]

TAČR – Harmonogram veřejných soutěží 2018

Technologická agentura ČR (TA ČR) tímto informuje uchazeče o plánovaném harmonogramu veřejných soutěží v roce 2018. V následujícím roce bude vyhlášeno 12 veřejných soutěží. Podrobnosti jsou k dispozici zde.

Aktuální výzvy v H2020

Dne 11. 5. 2017 vyhlásila Evropská komise dvě letošní výzvy v části H2020 „Šíření excelence a rozšiřování účasti“. Jedná se o výzvu ERA Chairs s celkovým rozpočtem ve výši 33 910 180 EUR a výzvu TWINNING s celkovým rozpočtem ve výši 30 milionů EUR. Obě výzvy se shodně uzavřou 15. 11. 2017. ERA Chairs Specifickou výzvou […]

Fulbrightův program v ČR 2018/2019

Komise J.Williama Fulbrighta vyhlašuje stipendijní programy pro rok 2018/2019. Informace o termínech uzávěrek pro přihlášky a o podmínkách jednotlivých typů stipendií pro občany ČR i pro stipendisty z USA naleznete na webových stránkách komise.

Interaktivní mapa výzkumné spolupráce mezi tuzemskými institucemi

Technologické centrum AV zveřejnilo vizualizaci výzkumné spolupráce mezi domácími institucemi v letech 2010 až 2014. Poskytuje přehled o spolupráci na výsledcích výzkumu podpořeného z veřejných zdrojů, které byly zaznamenány v RIV v letech 2010-2014. Spolupráce ve výzkumu a inovacích je jedním z klíčových předpokladů pro získávání, přenos a další rozvoj znalostí. K porozumění úrovně a […]

Podpora mezinárodní spolupráce pro získání ERC grantů

Grantová agentura ČR vyhlásila dne 22. 3. 2017 výzvu k podávání návrhů grantových projektů v rámci skupiny grantových projektů: Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu („Podpora ERC žadatelů“). Podmínky podání a bližší informace k výzvě naleznete zde.

Aktualizace postupu při schvalování projektového záměru na FF UP

V záložce Pro řešitele projektů byly na našich webových stránkách zveřejněny dokumenty, které aktualizují postup pro schvalování projektových záměrů. S platností od 1. 1. 2017 je nutné předkládat tyto žádosti pouze elektronicky. Proces schvalování projektových záměrů je ke stažení také zde. Manuál k vyplňování eletronické žádosti o souhlas s podáním projektu  je ke stažení také […]

Aktualizace informací v záložce Ostatní dotační zdroje

Rádi bychom Vás upozornili na aktualizaci záložky Ostatní dotační zdroje na našich webových stránkách, která byla doplněna o řadu dalších zahraničních nadací a databází, ve kterých lze vybírat grantové a stipendijní příležitosti na míru Vašim požadavkům. Aktuální informace naleznete zde.

Předběžný pracovní program Horizont 2020

Evropská komise zveřejnila předběžný souhrnný pracovní program pro rámcový program Horizont 2020, a dále nástin tematických pracovních programů. Finální verze bude uveřejněna na stránkách Evropské komise v říjnu 2017. Bližší informace jsou dostupné zde.

Nový program aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu ÉTA

Vláda České republiky schválila nový program Technologické agentury ČR  s názvem ÉTA, který umožní podpořit projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Program ÉTA navazuje na program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA, jehož poslední veřejná soutěž proběhla v roce 2015. Úkolem programu je aktivovat inovační potenciál společenských a humanitních věd. Toho bude dosaženo […]

Novinky v H2020

V roce 2018 bude opět vyhlášena výzva pro podávání žádostí o ERC Synergy grants. ERC Synergy Grants mají za cíl podpořit skupinu 2 – 4 hlavních řešitelů (PI) a jejich týmů při společném řešení projektů špičkového badatelského výzkum. Nejedná se o klasická konsorcia či sítě, všichni řešitelé odpovídají za projekt po vědecké stránce stejnou měrou. Potenciál a […]

Cena Wernera von Siemense 2017

Český Siemens zahajuje devatenáctý ročník Ceny Wernera von Siemense. Soutěž, jež každoročně oslavuje českou vědu a vysoké školství, oficiálně spustila další ročník. I letos český Siemens ocení talenty z řad studentů i akademiků – vědců a pedagogů. Zájemci se mohou utkat o vítězství v pěti kategoriích a dvou zvláštních oceněních, a to Nejlepší disertační práce […]

Česko-německý fond pro budoucnost

Rádi bychom Vás upozornili na možnost financování Vašich projektů prostřednictvím Česko-německého fondu pro budoucnost. Fond podporuje projekty zaměřené na spolupráci a partnerství mezi oběma zeměmi, náhled do společné kultury a dějin. Žádaná je kreativita, co nejužší česko-německé projektové partnerství, vysoká míra publicity a realistický finanční plán. Fond kryje náklady projektu až do výše 50%.  Bližší informace ohledně témat, […]

Nový program podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE

Vláda České republiky schválila program INTER-EXCELLENCE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako nástroj podpory strategického zaměření mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. Program je orientován na podporu iniciace a dalšího rozvoje mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a integraci České republiky do evropských i světových výzkumných struktur. Zprostředkuje českým pracovištím účast v projektech evropské spolupráce a bilaterální spolupráce […]

Přidány nejčastěji kladené dotazy k výzvám ESF pro VŠ a ERDF pro VŠ

Nejčastěji kladené dotazy k výzvě ESF pro VŠ:http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-015-esf-vyzva-pro-vysoke-skoly a výzvě ERDF pro VŠ: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-016-erdf-vyzva-pro-vysoke-skoly

Brožura „Akce Marie Sktodowska-Curie v programu Horizont 2020″

TC AV ČR vydalo aktualizovanou brožuru edice Vademecum H2020 – Akce Marie Sktodowska-Curie v programu Horizont 2020. Brožura umožňuje rychlou orientaci v pěti typech akcí Marie Sktodowska-Curie, představuje základní principy jejich financování, uvádí obecné informace o pracovněprávních aspektech spojených s jejich realizací a také stručně shrnuje otázky duševního vlastnictví. Informace v brožuře vycházejí z dokumentů […]

Zveřejnění harmonogramu výzev OP VVV 2017

ŘO OP VVV zveřejňuje aktualizovaný Harmonogram výzev 2017, 4. verze. Harmonogram byl projednán a schválen na zasedání Hlavní plánovací komise programu, dne 3. května 2017. Harmonogram výzev OP VVV ke stažení: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvvEngine: WP Design:Ugesi

Tento informační portál Projektové poradenství FF UP je vytvořen v rámci projektu
Upgrade - Networking praktického managementu pro oblast terciárního vzdělávání.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0060
http://upgrade.upol.cz/site/
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

TOPlist