Nadace Sophia

Nadace Sophia je nadací zřízenou za účelem všestranné podpory vzdělávání. Zejména se jedná o tyto formy: podpora vzdělávacích akcí, seminářů a školení vytváření a poskytování stipendií podpora stipendijních programů a studijních pobytů v České republice a v zahraničí podpora publikační činnosti podpora vědeckovýzkumné a tvůrčí činnosti a poskytování grantů Nejbližší termín uzávěrky přijímání …

6. veřejná soutěž Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA

Technologická agentura České republiky vyhlásila šestou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA. Tato veřejná soutěž je zaměřena na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací. Podniky a výzkumné organizace budou na jedné straně podporované poskytovatelem …

Nová komunikační platforma “Třetí oblast”

Třetí oblast je moderovaná distribuční síť akademických oznámení pro humanitní a společenské vědy v ČR. Umožňuje komukoli zveřejnit publikační či konferenční výzvu, informovat o konferencích, symposiích a přednáškách, představit nové knihy či čísla časopisů, zveřejnit nabídky výzkumné spolupráce atp. Jedná se pak primárně o oznámení, jež mají oslovit širší odbornou …

Dobrovolnická organizace z Malty hledá partnera pro projekty

Dobrovolnická organizace z Malty Ronald McDonald House Charity hledá partnera pro projekty podpořené z Fondu pro regionální spolupráci Fondů EHP a Norska. Nadační fond Dům Ronalda McDonalda byl zřízen s cílem “vytvářet, financovat a podporovat programy, které zlepšují zdraví a blaho dětí” se zvláštním důrazem na děti z rodin žijících …

GA ČR podepsala memorandum s Russian Foundation for Basic Research

Předsedkyně GA ČR podepsala 14. května 2018 v Moskvě memorandum o vzájemné spolupráci s ruskou agenturou Russian Foundation for Basic Research. Díky tomu budou mít čeští vědci možnost rozšířit své aktivity v oblasti základního výzkumu o další zemi. První výzva bude vyhlášená v příštím roce a bude v režimu bilaterální spolupráce, kdy projekty budou mít délku řešení 3 roky.

Nabídka spolupráce pro oponentky/oponenty

Technologická agentura ČR (TA ČR) disponuje poměrně rozsáhlou databází oponentek a oponentů. Vzhledem k tomu, že TA ČR vyhlašuje v letošním roce hned 12 veřejných soutěží a v souvislosti s rozmanitostí a počtem návrhů projektů, které v příštích měsících TA ČR očekává, je však nutné tuto databázi neustále rozšiřovat o …

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2019 – 2022

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022. Předpokládaný termín zahájení řešení vybraných projektů je 1. května 2019, ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2022, Účelová podpora MZ je určena …

Stipendium v rámci programu MSCA IF v Bruselu

Vrije Universiteit Brussel (VUB) nabízí uchazečům z oblasti vědy o živé přírodě, fyzikální vědy a inženýrství, společenských věd a humanitních oborů a umění možnost předložení společné žádosti o postdoktorální individuální stipendium v rámci programu Marie Sklodowska-Curie (MSCA IF). Více informací ZDE.

Vyhlášení veřejné soutěže EXPRO PROJEKTY

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO s předpokládaným počátkem řešení v roce 2019. Veřejná soutěž je vyhlašována na podporu projektů základního výzkumu, jejichž cílem je vytvářet podmínky pro rozvoj excelentního výzkumu, nastavit standardy excelentní vědy, napomoci překonat bariéry, které snižují úspěch projektových návrhů ERC a umožnit nabytí …

Výzvy v Česko-německém fondu budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti je organizace, která podporuje projekty, jež prohlubují vztah mezi Českem a Německem, zejména v oblasti kultury a historie. Fond kromě jiného nabízí možnosti žádat o studijní stipendia, či o prostředky na pořádání odborných konferencí a vydávání odborných publikací. Projekty se musí uskutečnit v pohraničí nebo mít za …

Vyhlášení 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 9. května 2018 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Tato veřejná soutěž je zaměřena na podporu zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje …

Výzva k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020

V rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic a v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vědeckotechnické spolupráci, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020. Cílem …

Shrnutí závěrů diskuzních setkání k programu ÉTA

Během února a března 2018 uspořádala Technologická agentura ČR (TA ČR) spolu s řadou partnerů čtyři diskuse o proběhlé veřejné soutěži programu ÉTA na podporu aplikovaného výzkumu společenských věd, humanitních věd a umění. Záměrem těchto setkání bylo poskytnout otevřený prostor pro vzájemnou výměnu zpětné vazby a zkušeností z 1. veřejné …

Správa okresní obce Silute (Litva) hledá potenciální partnery

Správa okresní obce Silute (Litva) hledá potenciální partnery projektu pro EHP a norské fondy pro regionální spolupráci. Prioritními sektory, o které se správa okresního města Silute zajímá, jsou: 1. Prioritní sektor: inovace, výzkum, vzdělávání a konkurenceschopnost – snaha udržet růst prostřednictvím financování za účelem posílení vazby mezi systémy vzdělávání a odborné …

Výzva k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2019–2020

V  souladu s Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědecké a technické spolupráci vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2019–2020. Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje …

Přehled účasti české vědecké komunity v aktivitách programu evropské mnohostranné spolupráce COST v letech 2012-2017

Evropský program COST (The Europaen Cooperation in Science &Technology) představuje platformu pro setkávání a výměnu informací vědeckých pracovníků z členských zemí programu a koordinaci společných výzkumných a vývojových aktivit – tzv. Akcí (tematicky zaměřených projektů), které jsou financovány na národní bázi. Členem programu COST je 37 evropských států. Čeští vědečtí …

Stipendium J. W. Fullbrighta pro postgraduální studium

Stipendium je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM. Uděluje se na jeden akademický rok (9 měsíců). Cílem pobytu může být výzkumný pobyt, studijní pobyt i absolvování celého studia. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení, …

Informační den COST

MŠMT ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR a COST Association pořádalo 16. února 2018 v Technologickém centru AV ČR Informační den COST se zaměřením na roli COST v H2020, možnostech vstupů do akcí COST, jak postupovat při přípravě nových akcí COST a jejich předložení do společné výzvy a jejich hodnocení. Informační den …

Nadace Sophia – termíny pro podávání žádostí v roce 2018

Byly vypsány nové termíny pro podávání žádostí o podporu především pro: talentované studenty zejména v oblasti ekonomie a práva znevýhodněné skupiny a jednotlivce v oblasti vzdělávání institucionální aktivity v oblasti ekonomie a práva Nadace podporuje vzdělávání zejména těmito formami: podpora vzdělávacích akcí, seminářů a školení vytváření a poskytování stipendií podpora …

Portál EuCalls.net nabízí přehled dotačních příležitostí

Aktuální informace o otevřených výzvách ve vědě, výzkumu a inovacích a dalších nástrojích podpory, které vypisuje Evropská unie můžete najít na jednom místě na portále EuCalls.net, provozovaném řeckým Institute of Entrepreneurship Development. Výhodou je, že portál umožňuje také hledat partnery pro vědecký výzkum, kteří mají zájem o stejnou výzvu nebo se pohybují v obdobném poli …

Příspěvky na mobilitu z a do ČR v roce 2018

Podpora mobility z a do České republiky – pro studenty vysokých škol, vyučující a vědce na studijní, přednáškové a výzkumné pobyty Vyučující a vědci z bavorských veřejných vysokých škol mohou žádat o příspěvek na mobilitu pro české a bavorské studenty, pedagogy a vědce do Bavorska a České republiky. Žádatelem musí …

Česko-bavorské akademické projekty v roce 2018

Podpora projektů bavorských vysokých škol s českým partnerem Program podporuje akademické projekty bavorských vysokých škol ve spolupráci s partnery v České republice. Cílem tohoto projektu je připravit podmínky pro další spolupráci ve výzkumu a výuce, a to jak po obsahové stránce, tak i se zřetelem k získávání finančních prostředků v budoucnosti, například …

Aktualizovaná brožura “Akce Marie Sklodowska-Curie v programu Horizont 2020”

TC AV ČR vydalo třetí aktualizaci brožury Akce Marie Skłodowska-Curie v programu Horizont 2020 (edice Vademecum H2020). Brožura umožňuje rychlou orientaci v pěti typech akcí Marie Skłodowska-Curie, představuje základní principy jejich financování, uvádí obecné informace o pracovněprávních aspektech spojených s jejich realizací a také stručně shrnuje otázky duševního vlastnictví. Aktualizovaná verze …

GRANT HUSOVY NADACE

Nadace podpoří vypracování studie v rozsahu 70 až 100 normostran na zadané téma, které považuje za důležité z hlediska svého poslání podporovat vzdělanost, kulturu a svobodu. Grant je určen pro doktorandy nebo doktory do 40 let věku (včetně, počítáno ke dni uzávěrky žádostí), působící v humanitních a společenskovědních oborech. Celková výše grantu je 100 tis. Kč. Z toho 50 tis. bude vyplaceno po jeho udělení, 50 tis. po kladném …

STIPENDIUM HUSOVY NADACE

Stipendium je určeno pro doktorandy nebo doktory do 35 let věku (včetně, počítáno ke dni uzávěrky žádostí), působící v neaplikovaných humanitních, společenskovědních a příbuzných oborech. Výše stipendia činí 80 tis. Kč. Stipendisty vybírá Správní rada nadace na základě svého vlastního uvážení a posouzení žádostí s ohledem na smysl programu. Uzávěrka žádostí: 9. 9. 2018 Více informací ZDE.

Nadační program Českého literárního fondu pro rok 2018

Posláním a účelem působení Nadace ČLF je podpora tvůrčí činnosti a nekomerčních projektů v oblasti literatury, vědy, divadla, filmu, rozhlasu, televize a novinářství. Upřednostňovány jsou umělecky náročné tvůrčí projekty, které se obracejí k užším okruhům čtenářů či diváků a jejichž potřeba podpory je větší než u tvorby, která se řadí do uměleckého …

Výzva Ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – veřejná správa a sociální inovace vyhlašuje tuto výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Výzvou je zamýšleno podpořit oprávněné žadatele při navrhování, rozvíjení nových konceptů pro přetrvávající/hrozící sociální problémy, u nichž dosud v České republice …

Vyhlášena výzva v OP PIK: Inovace

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v programu Inovace výzvu na projekty ochrany práv průmyslového vlastnictví a posílení inovační výkonnosti domácích firem. Cílem Výzvy VI programu INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví je posílení inovační výkonnosti domácích firem …

Harmonogram výzev OP PIK v roce 2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo ke dni 29. 12. 2017 harmonogram výzev v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) pro rok 2018. Přehled jednotlivých výzev ZDE. Harmonogram ke stažení.  

Výzva I. programu podpory APLIKACE – ITI (Olomouc)

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP PIK vyhlásilo I. výzvu programu podpory Aplikace pro integrované územní investice (Olomouc). Cílem je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k …

Výzva III. programu podpory Inovační vouchery

Dne 29.12.2017 byla Ministerstvem průmyslu a obchodu jako Řídicím orgánem OP PIK vyhlášena další výzva k programu podpory „Inovační vouchery“. Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky …

Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Olomouce

Podávání žádostí o dotace pro rok 2018 Statutární město Olomouc poskytuje dotace ze svého rozpočtu právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený, zpravidla veřejně prospěšný, účel. Tento účel může být stanoven v programu vyhlášeném Radou města Olomouce, nebo v případě individuální žádosti přímo žadatelem. Konkrétní dotační programy pro rok 2018 jsou …

V roce 2018 bude vyhlášena veřejná soutěž v rámci nové skupiny grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO

Cílem nové skupiny grantových projektů EXPRO je podporovat výzkumné týmy vedené špičkovou mezinárodně uznávanou vědeckou osobností nebo mladým vědeckým pracovníkem s přesvědčivým potenciálem pro excelenci, směřovat podporu tam, kde excelence už existuje nebo má naději vzniknout, a zvýšit tak kvalitu české vědy. Excelentní výzkum je založený na špičkových vědcích a často prostřednictvím „high risk – high gain“ projektů, což v Evropě …

Spolupráce s TOP institucemi v programu H2020

Program H2020 nabízí pro evropské i mimoevropské vědecké týmy široké možnosti a velké příležitosti mezinárodní spolupráce s významnými evropskými výzkumnými institucemi (tzv. TOP instituce). Za TOP instituce lze považovat takové instituce, které v dosavadním průběhu programu H2020 kontrahovaly nejvyšší finanční podporu z rozpočtu H2020 a jejichž výzkumné týmy se v …

Vědeckotechnická spolupráce s Kolumbií

Zájem o výměnu studentů, profesorů i technologií. Agentura pro podnikání a investice CzechInvest informuje, že Asociace kolumbijských univerzit (ASCUN – Association of Colombian Universities) vypracovala několik dokumentů následně k úspěšné návštěvě představitelů vůdčích českých výzkumných a inovačních institucí, která se uskutečnila v červnu 2017. Tyto dokumenty mohou sloužit jako základ pro …

Aktuální výzvy v H2020

Dne 11. 5. 2017 vyhlásila Evropská komise dvě letošní výzvy v části H2020 „Šíření excelence a rozšiřování účasti“. Jedná se o výzvu ERA Chairs s celkovým rozpočtem ve výši 33 910 180 EUR a výzvu TWINNING s celkovým rozpočtem ve výši 30 milionů EUR. Obě výzvy se shodně uzavřou 15. 11. …

Fulbrightův program v ČR 2018/2019

Komise J.Williama Fulbrighta vyhlašuje stipendijní programy pro rok 2018/2019. Informace o termínech uzávěrek pro přihlášky a o podmínkách jednotlivých typů stipendií pro občany ČR i pro stipendisty z USA naleznete na webových stránkách komise.

Interaktivní mapa výzkumné spolupráce mezi tuzemskými institucemi

Technologické centrum AV zveřejnilo vizualizaci výzkumné spolupráce mezi domácími institucemi v letech 2010 až 2014. Poskytuje přehled o spolupráci na výsledcích výzkumu podpořeného z veřejných zdrojů, které byly zaznamenány v RIV v letech 2010-2014. Spolupráce ve výzkumu a inovacích je jedním z klíčových předpokladů pro získávání, přenos a další rozvoj …

Aktualizace postupu při schvalování projektového záměru na FF UP

V záložce Pro řešitele projektů byly na našich webových stránkách zveřejněny dokumenty, které aktualizují postup pro schvalování projektových záměrů. S platností od 1. 1. 2017 je nutné předkládat tyto žádosti pouze elektronicky. Proces schvalování projektových záměrů je ke stažení také zde. Manuál k vyplňování eletronické žádosti o souhlas s podáním …

Nový program aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu ÉTA

Vláda České republiky schválila nový program Technologické agentury ČR  s názvem ÉTA, který umožní podpořit projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Program ÉTA navazuje na program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA, jehož poslední veřejná soutěž proběhla v roce 2015. Úkolem programu je aktivovat inovační potenciál společenských a …

Česko-německý fond pro budoucnost

Rádi bychom Vás upozornili na možnost financování Vašich projektů prostřednictvím Česko-německého fondu pro budoucnost. Fond podporuje projekty zaměřené na spolupráci a partnerství mezi oběma zeměmi, náhled do společné kultury a dějin. Žádaná je kreativita, co nejužší česko-německé projektové partnerství, vysoká míra publicity a realistický finanční plán. Fond kryje náklady projektu až do výše …

Nový program podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE

Vláda České republiky schválila program INTER-EXCELLENCE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako nástroj podpory strategického zaměření mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. Program je orientován na podporu iniciace a dalšího rozvoje mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a integraci České republiky do evropských i světových výzkumných struktur. Zprostředkuje českým pracovištím účast v projektech …

Novinky v H2020

V roce 2018 bude opět vyhlášena výzva pro podávání žádostí o ERC Synergy grants. ERC Synergy Grants mají za cíl podpořit skupinu 2 – 4 hlavních řešitelů (PI) a jejich týmů při společném řešení projektů špičkového badatelského výzkum. Nejedná se o klasická konsorcia či sítě, všichni řešitelé odpovídají za projekt po vědecké …