Visegrad Funds – uzávěrka 1. června 2018

Mezinárodní Visegrádský fond, jehož cílem je posílit spolupráci mezi jednotlivými zeměmi Visegrádské čtyřky, otevřel výzvy na účast ve svých grantových programech. VISEGRAD Grants – projekty vzájemné spolupráce minimálně 3 zemí V4, v rámci kterých je možné financovat vědecko – výzkumnou spolupráci, výměnné pobyty, vzdělávací aktivity, přeshraniční spolupráci, kulturní spolupráci, vědecko – …

Nadační fond Hyundai vyhlašuje otevřené grantové kolo pro rok 2018

Nadační fond Hyundai podpoří projekty realizované v těchto oblastech nebo s nimi související: území bývalých okresů Frýdek – Místek, Nový Jičín a Karviná. Rozhodující je pozitivní dopad a přínos aktivit projektu, nikoliv sídlo žadatele o nadační příspěvek či jeho partnerů v projektu. Vítány jsou zejména projekty svým přínosem pozitivně ovlivňující občanskou …

Stipendia Nadačního fondu Františka Topiče pro rok 2018

Nadační fond Františka Topiče vypisuje jako každoročně tříměsíční stipendia na rok 2018 pro dokončení myšlenkově podnětných projektů se vztahem k českým dějinám a literatuře nebo filosofii pro uchazeče do 35 let. Stipendia jsou určena pro dokončení rozpracovaných projektů (např. na dopsání rozsáhlejší studie, dokončení edičních prací), přinášejících ideové či tematické obohacení …

Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2019–2020

V souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2019–2020. Cílem je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími …

Výzkumná stipendia DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) pro doktorandy a mladé vědce

Německá akademická výměnná služba (DAAD) je jednou z největších organizací na světě zabývající se výměnou pracovníků na poli vědy. Pro Česko republiku jsou aktuálně nabízena tato stipendia: Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce – stipendium umožňuje vysokoškolským učitelům a vědeckým pracovníkům absolvovat výzkumný pobyt v délce do 3 měsíců. …

Nabídka rakouského partnerství ve výzvě “Věda ve společnosti a pro společnost” (H2020-SWAFS-2018-2020)

Základními cíli priority “Věda se společností a pro společnost” (Science with and for Society, zkráceně SwafS) je budování efektivní spolupráce mezi vědou a společností, získávání nových talentů pro vědu a sladění vědecké excelence se sociálním uvědoměním a odpovědností. Projekty jsou podporovány v následujících strategických orientacích: procesy institucionálních změn genderová rovnost …

Stipendium J. W. Fullbrighta pro postgraduální studium

Stipendium je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM. Uděluje se na jeden akademický rok (9 měsíců). Cílem pobytu může být výzkumný pobyt, studijní pobyt i absolvování celého studia. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení, …

Národní stipendijní program Slovenské republiky – akademický rok 2018/2019

Národní stipendijní program Slovenské republiky, určený na podporu studijních, přednáškových, výzkumných/uměleckých pobytů na vysokých školách a výzkumných pracovištích vyhlašuje výzvu pro zájemce o stipendia na akademický rok 2018/2019. Stipendia na podporu mobility jsou určena pro studenty druhého stupně vysokoškolského studia – magisterského a doktorského a pro akademické, výzkumné a umělecké …

GA ČR vyhlásil veřejné soutěže pro rok 2018

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejné soutěže na podporu standardních, juniorských a mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení od 1. 1. 2019. Podrobnosti naleznete na stránkách: https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-mezinarodni-projekty-2/ https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-juniorske-projekty/ https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-standardni-projekty-2/ Pokyny, jak postupovat v případě zájmu u žadatelů z FF UP ZDE.  POZOR! V pokynech věnujte pozornost informaci o termínu ukončení zadávání projektu …

Výzva k podávání návrhů společných česko-ukrajinských výzkumných projektů s dobou řešení 2019–2020

V souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o vědeckotechnické spolupráci vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-ukrajinských výzkumných projektů s dobou řešení 2019–2020. Termín pro podávání návrhů projektů: 2.3. – 30.4.2018  Více informací k výzvě ZDE.

Informační den COST

MŠMT ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR a COST Association pořádalo 16. února 2018 v Technologickém centru AV ČR Informační den COST se zaměřením na roli COST v H2020, možnostech vstupů do akcí COST, jak postupovat při přípravě nových akcí COST a jejich předložení do společné výzvy a jejich hodnocení. Informační den …

Nadace Sophia – termíny pro podávání žádostí v roce 2018

Byly vypsány nové termíny pro podávání žádostí o podporu především pro: talentované studenty zejména v oblasti ekonomie a práva znevýhodněné skupiny a jednotlivce v oblasti vzdělávání institucionální aktivity v oblasti ekonomie a práva Nadace podporuje vzdělávání zejména těmito formami: podpora vzdělávacích akcí, seminářů a školení vytváření a poskytování stipendií podpora …

Nabídka vysokoškolských stipendií na Lingnan University, Hong Kong

Lingnan University v Hong Kongu nabízí možnost získání vysokoškolských stipendií v akademickém roce 2018/2019. Termín pro podání přihlášek je 9. duben 2018. Informace o nabídce stipendií jsou k dispozici ZDE. Dále je k dispozici ke stažení informační brožura: Informační brožura – Lingnan University.pdf Odkaz na webové stránky vysoké školy.

2. veřejná soutěž v programu NAKI II

Ministerstvo kultury České republiky vyhlašuje dnem 13. března 2017 druhou jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích o účelovou podporu projektů Programu NAKI II. Vizí Programu je prostřednictvím aplikovaného výzkumu dosáhnout zachování a udržitelné rozvíjení specifické národní a kulturní identity i integrity a kulturního dědictví v kontextu evropské a světové kultury …

Evropská jazyková cena Label – Výzva 2018

Cílem je podpořit nové a výjimečné aktivity v oblasti jazykového vzdělávání, propagovat je mezi odbornou veřejností a inspirovat ostatní k zavádění takových aktivit do jazykové výuky. Může se jednat o aktivity/projekty ve fázi realizace s již prokazatelnými výsledky nebo o úspěšně ukončené projekty, nejdéle však do tří let od jejich ukončení. …

Podpora spolupráce česko-německých projektů

Grantová agentura ČR společně s Deutsche Forschungsgemeinschaft​ DFG vypsala výzvu z oblasti základního výzkumu. Výzva předpokládá financování česko-německých vědeckých projektů v letech 2019-2021. Partneři v Německu se musí zaregistrovat do programu ELAN do 20. března 2018. Kompletní přihláška by měla být zaslána nejpozději do 3. dubna 2018. Příští výzva na …

Portál EuCalls.net nabízí přehled dotačních příležitostí

Aktuální informace o otevřených výzvách ve vědě, výzkumu a inovacích a dalších nástrojích podpory, které vypisuje Evropská unie můžete najít na jednom místě na portále EuCalls.net, provozovaném řeckým Institute of Entrepreneurship Development. Výhodou je, že portál umožňuje také hledat partnery pro vědecký výzkum, kteří mají zájem o stejnou výzvu nebo se pohybují v obdobném poli …

Jazykové a odborné kurzy v Bavorsku

Stipendia na jazykové a odborné kurzy (letní a zimní školy) pro studenty vysokých škol a vědce z České republiky Stipendium zahrnuje poplatek za kurz a dále příspěvek na ubytování, stravování a cestu ve výši max. 600 €, tedy náklady které vznikají účastí studenta nebo vědce z veřejné vysoké školy v ČR na jazykovém či odborném …

Příspěvky na mobilitu z a do ČR v roce 2018

Podpora mobility z a do České republiky – pro studenty vysokých škol, vyučující a vědce na studijní, přednáškové a výzkumné pobyty Vyučující a vědci z bavorských veřejných vysokých škol mohou žádat o příspěvek na mobilitu pro české a bavorské studenty, pedagogy a vědce do Bavorska a České republiky. Žádatelem musí …

Česko-bavorské akademické projekty v roce 2018

Podpora projektů bavorských vysokých škol s českým partnerem Program podporuje akademické projekty bavorských vysokých škol ve spolupráci s partnery v České republice. Cílem tohoto projektu je připravit podmínky pro další spolupráci ve výzkumu a výuce, a to jak po obsahové stránce, tak i se zřetelem k získávání finančních prostředků v budoucnosti, například …

1. Veřejná soutěž programu Národního centra kompetence 1

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že 1. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence 1 bude vyhlášena 28. 3. 2018. První informace k veřejné soutěži, k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže naleznete zde. Souhrnné informace jsou uvedeny v následující tabulce.

Stipendium na Univerzitě v Pittsburghu

Univerzita v Pittsburghu nabízí stipendijní program 2018 Ruth Crawford Mitchel Czech/Slovak Fellowship, jehož cílem je přivést jednotlivce z akademického, zdravotnického, vládního nebo obchodního sektoru České nebo Slovenské republiky do výzkumu, který nejen vylepší kariéru žadatele. Podporován je výzkum v oblasti vzdělávání, vědy, politologie, ekonomie a/nebo sociologie. Nabízena je možnost strávit podzimní …

Aktualizovaná brožura “Akce Marie Sklodowska-Curie v programu Horizont 2020”

TC AV ČR vydalo třetí aktualizaci brožury Akce Marie Skłodowska-Curie v programu Horizont 2020 (edice Vademecum H2020). Brožura umožňuje rychlou orientaci v pěti typech akcí Marie Skłodowska-Curie, představuje základní principy jejich financování, uvádí obecné informace o pracovněprávních aspektech spojených s jejich realizací a také stručně shrnuje otázky duševního vlastnictví. Aktualizovaná verze …

AMOS – Vzdělávací fond Broumovska vyhlašuje výzvu k předkládání žádosti o stipendia

O stipendium se mohou ucházet nadaní mladí lidé se silnou vazbou na Broumov, případně na lokalitu nacházející se v Broumovském regionu; hledající akademickou či jinou odbornou zkušenost, která je intelektuálně obohatí a pomůže jim k dosažení co nejlepšího vzdělání a následném kariérním uplatnění. Mezi žadateli mohou být jak současní studenti, tak žadatelé ucházející …

Vyhlášení XI. ročníku Ceny IUS et SOCIETAS

Soutěž se vyhlašuje pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol, schopné diskutovat o roli práva a justice ve společnosti. Se zájmem jsou očekávány inspirující eseje sociologů, politologů, právníků, filozofů, ekonomů a studentů z dalších oborů sociálních věd. V akademickém roce 2017/2018 bude Cena udělena za původní, dosud nezveřejněnou a do jiné soutěže nepřihlášenou esej, obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se …

GRANT HUSOVY NADACE

Nadace podpoří vypracování studie v rozsahu 70 až 100 normostran na zadané téma, které považuje za důležité z hlediska svého poslání podporovat vzdělanost, kulturu a svobodu. Grant je určen pro doktorandy nebo doktory do 40 let věku (včetně, počítáno ke dni uzávěrky žádostí), působící v humanitních a společenskovědních oborech. Celková výše grantu je 100 tis. Kč. Z toho 50 tis. bude vyplaceno po jeho udělení, 50 tis. po kladném …

STIPENDIUM HUSOVY NADACE

Stipendium je určeno pro doktorandy nebo doktory do 35 let věku (včetně, počítáno ke dni uzávěrky žádostí), působící v neaplikovaných humanitních, společenskovědních a příbuzných oborech. Výše stipendia činí 80 tis. Kč. Stipendisty vybírá Správní rada nadace na základě svého vlastního uvážení a posouzení žádostí s ohledem na smysl programu. Uzávěrka žádostí: 9. 9. 2018 Více informací ZDE.

Nadační program Českého literárního fondu pro rok 2018

Posláním a účelem působení Nadace ČLF je podpora tvůrčí činnosti a nekomerčních projektů v oblasti literatury, vědy, divadla, filmu, rozhlasu, televize a novinářství. Upřednostňovány jsou umělecky náročné tvůrčí projekty, které se obracejí k užším okruhům čtenářů či diváků a jejichž potřeba podpory je větší než u tvorby, která se řadí do uměleckého …

Výzva Ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – veřejná správa a sociální inovace vyhlašuje tuto výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Výzvou je zamýšleno podpořit oprávněné žadatele při navrhování, rozvíjení nových konceptů pro přetrvávající/hrozící sociální problémy, u nichž dosud v České republice …

Vyhlášena výzva v OP PIK: Inovace

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v programu Inovace výzvu na projekty ochrany práv průmyslového vlastnictví a posílení inovační výkonnosti domácích firem. Cílem Výzvy VI programu INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví je posílení inovační výkonnosti domácích firem …

Harmonogram výzev OP PIK v roce 2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo ke dni 29. 12. 2017 harmonogram výzev v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) pro rok 2018. Přehled jednotlivých výzev ZDE. Harmonogram ke stažení.  

Výzva I. programu podpory APLIKACE – ITI (Olomouc)

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP PIK vyhlásilo I. výzvu programu podpory Aplikace pro integrované územní investice (Olomouc). Cílem je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k …

Výzva III. programu podpory Inovační vouchery

Dne 29.12.2017 byla Ministerstvem průmyslu a obchodu jako Řídicím orgánem OP PIK vyhlášena další výzva k programu podpory „Inovační vouchery“. Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky …

Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Olomouce

Podávání žádostí o dotace pro rok 2018 Statutární město Olomouc poskytuje dotace ze svého rozpočtu právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený, zpravidla veřejně prospěšný, účel. Tento účel může být stanoven v programu vyhlášeném Radou města Olomouce, nebo v případě individuální žádosti přímo žadatelem. Konkrétní dotační programy pro rok 2018 jsou …

Výzva I. programu podpory Proof of Concept

Ministerstvo práce a obchodu jako Řídicí orgán OP PIK vyhlásilo I. výzvu programu podpory Proof of Concept. Jejím cílem je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi. Program si klade za cíl posílení vazeb mezi výzkumnými …

V roce 2018 bude vyhlášena veřejná soutěž v rámci nové skupiny grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO

Cílem nové skupiny grantových projektů EXPRO je podporovat výzkumné týmy vedené špičkovou mezinárodně uznávanou vědeckou osobností nebo mladým vědeckým pracovníkem s přesvědčivým potenciálem pro excelenci, směřovat podporu tam, kde excelence už existuje nebo má naději vzniknout, a zvýšit tak kvalitu české vědy. Excelentní výzkum je založený na špičkových vědcích a často prostřednictvím „high risk – high gain“ projektů, což v Evropě …

Pravidelná výzva COST

Evropská spolupráce na poli vědy a technologie (COST, European Cooperation in Science and Technology) vyhlásila novou výzvu k podávání žádostí o grant. Žádosti o financování z programu COST je možné podat v oblasti vědy a techniky, humanitních a společensko-vědních oborech. Multi- a interdisciplinární projekty jsou velice vítané. Termín uzávěrky je plánován na 25. …

Spolupráce s TOP institucemi v programu H2020

Program H2020 nabízí pro evropské i mimoevropské vědecké týmy široké možnosti a velké příležitosti mezinárodní spolupráce s významnými evropskými výzkumnými institucemi (tzv. TOP instituce). Za TOP instituce lze považovat takové instituce, které v dosavadním průběhu programu H2020 kontrahovaly nejvyšší finanční podporu z rozpočtu H2020 a jejichž výzkumné týmy se v …

Vědeckotechnická spolupráce s Kolumbií

Zájem o výměnu studentů, profesorů i technologií. Agentura pro podnikání a investice CzechInvest informuje, že Asociace kolumbijských univerzit (ASCUN – Association of Colombian Universities) vypracovala několik dokumentů následně k úspěšné návštěvě představitelů vůdčích českých výzkumných a inovačních institucí, která se uskutečnila v červnu 2017. Tyto dokumenty mohou sloužit jako základ pro …

Aktuální výzvy v H2020

Dne 11. 5. 2017 vyhlásila Evropská komise dvě letošní výzvy v části H2020 „Šíření excelence a rozšiřování účasti“. Jedná se o výzvu ERA Chairs s celkovým rozpočtem ve výši 33 910 180 EUR a výzvu TWINNING s celkovým rozpočtem ve výši 30 milionů EUR. Obě výzvy se shodně uzavřou 15. 11. …

Fulbrightův program v ČR 2018/2019

Komise J.Williama Fulbrighta vyhlašuje stipendijní programy pro rok 2018/2019. Informace o termínech uzávěrek pro přihlášky a o podmínkách jednotlivých typů stipendií pro občany ČR i pro stipendisty z USA naleznete na webových stránkách komise.

Interaktivní mapa výzkumné spolupráce mezi tuzemskými institucemi

Technologické centrum AV zveřejnilo vizualizaci výzkumné spolupráce mezi domácími institucemi v letech 2010 až 2014. Poskytuje přehled o spolupráci na výsledcích výzkumu podpořeného z veřejných zdrojů, které byly zaznamenány v RIV v letech 2010-2014. Spolupráce ve výzkumu a inovacích je jedním z klíčových předpokladů pro získávání, přenos a další rozvoj …

Aktualizace postupu při schvalování projektového záměru na FF UP

V záložce Pro řešitele projektů byly na našich webových stránkách zveřejněny dokumenty, které aktualizují postup pro schvalování projektových záměrů. S platností od 1. 1. 2017 je nutné předkládat tyto žádosti pouze elektronicky. Proces schvalování projektových záměrů je ke stažení také zde. Manuál k vyplňování eletronické žádosti o souhlas s podáním …

Nový program aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu ÉTA

Vláda České republiky schválila nový program Technologické agentury ČR  s názvem ÉTA, který umožní podpořit projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Program ÉTA navazuje na program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA, jehož poslední veřejná soutěž proběhla v roce 2015. Úkolem programu je aktivovat inovační potenciál společenských a …

Česko-německý fond pro budoucnost

Rádi bychom Vás upozornili na možnost financování Vašich projektů prostřednictvím Česko-německého fondu pro budoucnost. Fond podporuje projekty zaměřené na spolupráci a partnerství mezi oběma zeměmi, náhled do společné kultury a dějin. Žádaná je kreativita, co nejužší česko-německé projektové partnerství, vysoká míra publicity a realistický finanční plán. Fond kryje náklady projektu až do výše …

Nový program podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE

Vláda České republiky schválila program INTER-EXCELLENCE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako nástroj podpory strategického zaměření mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. Program je orientován na podporu iniciace a dalšího rozvoje mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a integraci České republiky do evropských i světových výzkumných struktur. Zprostředkuje českým pracovištím účast v projektech …

Novinky v H2020

V roce 2018 bude opět vyhlášena výzva pro podávání žádostí o ERC Synergy grants. ERC Synergy Grants mají za cíl podpořit skupinu 2 – 4 hlavních řešitelů (PI) a jejich týmů při společném řešení projektů špičkového badatelského výzkum. Nejedná se o klasická konsorcia či sítě, všichni řešitelé odpovídají za projekt po vědecké …