Výzvy 2021 pro podání grantů ERC

Termíny uzávěrek výzev zůstanou s velkou pravděpodobností nezměněny! ERC Starting Grant (ERC-2021-StG) Datum otevření výzvy: 12/01/2021 Termín podání grantu (uzávěrka): 09/03/2021 ERC Consolidator Grant (ERC-2021-CoG) Datum otevření výzvy: 21/01/2021 Termín podání grantu (uzávěrka): 20/04/2021 ERC Advanced Grant (ERC-2021-AdG) Datum otevření výzvy: 20/05/2021 Termín podání grantu (uzávěrka): 31/08/2021 ERC Proof-of-Concept (ERC-2021-PoC) …

Open call for RUK art residencies

Síť RUK (Network of Centers for Research Arts and Culture) otevřela výzvu na rezidenční pobyty pro umělce a tvůrce pracující na pomezí umění, vědy a technologie. Rezidenční pobyty mohou trvat 2-4 týdny a být realizovány v období prosinec 2020 – květen 2022 ve Slovinsku. Více informací najdete ZDE. Uzávěrka přihlášek …

Stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv – přehled nabídek pro akademický rok 2021/2022

Katalog stipendijních pobytů na základě mezinárodních smluv nabízí studentům VŠ a akademickým pracovníkům přehled studijních a výzkumných možností v partnerských zemích v akademickém roce 2021/2022. Zájemci z veřejných vysokých škol mohou využít tři druhy mobilit: studijní pobyty pro studenty bakalářských (BSP), magisterských (MSP) a doktorských (DSP) studijních programů, letní jazykové …

FONDY EHP – Projekty a granty 2021

Fondy EHP podporují spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Umožňují vytvářet společné projekty, sdílet zkušenosti nebo vyjíždět na studijní pobyty a krátkodobé stáže. Další informace jsou k dispozici v jednotlivých záložkách: Projekty institucionální spolupráce – Uzávěrka žádostí je 17.2.2021   Projekty mobilit – Uzávěrka žádostí je 10.2.2021 Více informací ZDE. …

Stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv – Čína 2021

Stipendijní místa na semestrální či dvousemestrální studijní pobyty pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, přednostně studentům jiných než sinologických oborů, v celkovém rozsahu 90 stipendijních měsíců. Seznam univerzit v ČLR, na něž je možné se hlásit, zveřejňuje China Scholarship Council na svých webových stránkách zde. Uzávěra příjmu žádostí je …

Brožura “Good Practice Examples of H2020 Projects in Visegrad countries”

Kancelář CZELO připravila informační brožuru zaměřenou na příklady dobrých praxí projektů H2020 s účastí zemí V4. Brožura “Good Practice Examples of H2020 Projects in Visegrad countries” představuje úspěšné H2020 konsorciální projekty s účastí alespoň tří partnerů ze zemí V4 a také vybrané příklady úspěšných projektů Evropské rady pro výzkum, ERA Chairs, Teaming …

Společenskovědní výzkum v Zelené dohodě pro Evropu

Evropská komise otevřela poslední a zároveň největší výzvu programu Horizont 2020 k Zelené dohodě. Zelená dohoda EU je navržena odlišně od standardních výzev Rámcového programu. Má především rychle přispět poznatky / inovacemi k ochraně klimatu a k zapojení evropských občanů. Rozpočet celé výzvy je 983 milionů eur. Desátá oblast výzvy …

Výzva k nominacím na členy hodnotících panelů GAČR

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR. Návrhy na členy hodnoticích panelů mohou na formulářích GA ČR předkládat právnické i fyzické osoby působící v oblasti vědy a výzkumu z řad významných odborníků, kteří v základním výzkumu dosáhli přesvědčivých výsledků. Uzávěrka příjmu návrhů nejpozději do 30. listopadu 2020. Více informací …

Výzva pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021. Výzva se týká projektů ve spolupráci s polskou agenturou NCN v rámci iniciativy CEUS. V této výzvě vystupuje polská agentura NCN jako Lead Agency. Českou část přihlášky v rámci iniciativy …

Stipendia na studium v Bavorsku

Česko-bavorská vysokoškolská agentura a Bavorské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu vypisují roční stipendia pro studenty a absolventy vysokých škol mj. z České republiky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium se uděluje na dobu jednoho akademického roku …

Nadace Sophia – uzávěrka 30.11.2020

Nadace Sophia je nadací zřízenou za účelem všestranné podpory vzdělávání. Zejména se jedná o tyto formy: podpora vzdělávacích akcí, seminářů a školení vytváření a poskytování stipendií podpora stipendijních programů a studijních pobytů v České republice a v zahraničí podpora publikační činnosti podpora vědeckovýzkumné a tvůrčí činnosti a poskytování grantů Nejbližší termín uzávěrky přijímání …

Stipendijní program Česko-německého fondu budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti vypisuje na akademický rok 2020/21 pro české a německé studenty 8 stipendií ke studijnímu pobytu v příslušné sousední zemi. Stipendia jsou určena na jeden anebo na dva semestry, počínaje zimním semestrem. O stipendium se mohou ucházet studující jakož i doktorandi všech semestrů humanitních a společenskovědných oborů Uzávěrka …

MSCA-COFUND Handbook 2020

Byly aktualizovány příručky pro žadatele o projekty MSCA COFUND – spolufinancování doktorských programů a spolufinancování programů pro zkušené výzkumníky. Příručky připravují NCP v rámci projektu Net4Mobility+. MSCA COFUND Doctoral Programmes MSCA COFUND Fellowship Programmes Zdroj: H2020

Prezentace z akce Finanční aspekty programu HORIZONT 2020

Seminář FINANČNÍ ASPEKTY PROGRAMU HORIZONT 2020 proběhl dne 16. června skrze online přenos. Cílem tradičního semináře (pozvánka zde) bylo podrobně seznámit účastníky s finančními principy a pravidly, které se aplikují v programu Horizont 2020, konkrétně v akcích typu RIA (Research and Innovation Action), IA (Innovation Action), CSA (Coordination and Support Action) a částečně …

Tři nová e-learningová videa k H2020

Technologické centrum AV ČR představilo tři nová videa e-learningové sekce, která se týkají osobních nákladů a podepisování dokumentů před začátkem projektu. Videa jsou dostupná na YouTube kanále nebo na stránkách Horizont 2020. Zdroj: TC ČR

AKTION Česká republika – Rakousko 2021

Program AKTION Česká republika – Rakousko podporuje v rámci projektů studenty zapsané k řádnému studiu, vědecký personál (Rakousko) a akademické pracovníky (Česká republika) oprávněných institucí v ČR a Rakousku. Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj a/nebo pro budoucí rozvoj obou států …

Otevřený přístup k vědeckým publikacím – prezentace

Cílem semináře bylo seznámit účastníky s konceptem poskytování otevřeného přístupu k vědeckým informacím a to jak k publikacím, tak k datům. Část byla věnována pravidlům rámcového programu Horizont 2020, v němž je šíření informací v režimu otevřeného přístupu povinné a výhledu do nového rámcového programu Horizont Evropa. Prezentace ze semináře, …

Kapesní průvodce pro Akce Marie Skłodowska-Curie

Evropská komise vydala brožuru s názvem „Marie Skłodowska-Curie actions: The pocket guide for researchers, universities, research institutes and companies“, s cílem poskytnout vědcům informace o příležitostech MSCA. Brožura je navržena tak, aby pomohla vědcům a organizacím porovnat dostupné možnosti financování výzkumu a vybrat vhodný grant MSCA. Akce Marie Skłodowska-Curie jsou …

The European Social Catalyst Fund (ESCF)

ESCF je nová iniciativa, která se zaměří na palčivé sociální výzvy v Evropě. Cílem iniciativy je propojit veřejné a soukromé zdroje a tím zlepšit poskytování sociálních služeb. ESCF podpoří sociální inovace propojením veřejného a soukromého financování a pomůže tak zefektivnit veřejné financování. ESCF je spolufinancován rámcovým programem Horizont 2020, irským fondem …

MSCA-RISE Handbook 2020

Byla zveřejněna aktualizovaná Příručka pro předkladatele projektů Marie Skłodowska Curie Action – Research and Innovation Staff Exchange (MSCA-RISE) pro výzvu 2020, kterou pro zájemce o tuto akci připravily národní kontaktní osoby (MSCA NCP) v rámci projektu Net4Mobility+. Příručka je k dispozici ZDE.. Uzávěrka výzvy MSCA-RISE-2020 je 28. dubna 2020. 

Stipendia pro studenty, vědce a postdoky

Univerzita John Hopkins in Baltimore, Maryland sestavila seznamy otevřených možností stipendií pro studenty v doktorském studiu, mladé vědecké pracovníky a postdoky a dala je k dispozici veřejnosti. Seznamy aktualizované v únoru 2020 naleznete ZDE. Článek o vzniku seznamů naleznete v článku časopisu NATURE zde. Zdroj: evropskyvyzkum.cz

Grantové programy Česko-bavorské vysokoškolské agentury na rok 2020

Vědečtí a pedagogičtí pracovníci bavorských veřejných univerzit, vysokých škol aplikovaných věd a uměleckých vysokých škol mohou v rámci grantových programů Česko-bavorské vysokoškolské agentury žádat o příspěvky na projekty realizované s vysokými školami a výzkumnými organizacemi v České republice: Bayerisch-tschechische akademische Projekte 2020 – příspěvky na konference, workshopy, letní školy, exkurze, přípravu projektů Mobilitätsbeihilfen Tschechien 2020 – příspěvky …

Přehled studijních a výzkumných možností

Česká republika má s bezmála 30 státy světa uzavřené bilaterální dohody, ve kterých se partneři zavazují prohlubovat a rozvíjet vzájemnou spolupráci v oblasti školství a vědy. Státy za tímto účelem každoročně nabízejí partnerské straně stipendia na pobyty pro studenty bakalářských, magisterských nebo doktorandských programů, letní jazykové kurzy a výzkumné a přednáškové pobyty pro VŠ pedagogy. Nabídka studijních …

Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Olomouce

Statutární město Olomouc poskytuje dotace ze svého rozpočtu právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený, zpravidla veřejně prospěšný, účel. Tento účel může být stanoven v programu vyhlášeném Radou města Olomouce, nebo v případě individuální žádosti přímo žadatelem. Program 1 Kultura: Podprogram 1.7 Celoroční dotace v oblasti kultury předmětem podpory jsou kulturní …

Aktualizace brožury Nástroje Evropské rady pro inovace

Aktualizovaná brožura Nástroje Evropské rady pro inovace z edice Vademecum H2020 vychází z dokumentů platných k prosinci 2019 a stručně informuje o možnostech podpory špičkovým inovacím prostřednictvím nástrojů Pilotu Evropské rady pro inovace (European Innovation Council, EIC), a to EIC Accelerator pilot, EIC Pathfinder, Fast Track to Innovation a EIC Horizon …

Přehled inspirativních projektů v rámci programu Erasmus+

Evropská komise zveřejnila sérií publikací, jejichž cílem je představit úspěšné projekty z různých tematických oblastí v rámci programu Erasmus+. V jednotlivých publikacích jsou představeny cíle a výstupy projektů, které mohou sloužit jako inspirace pro předkladatele návrhů pro budoucí výzvy v programu Erasmus+. Publikace pokrývají následující témata: • Digitální kompetence • …

Dokument o příležitostech pro výzkumníky ze sociálně-ekonomických a humanitních oborů – aktualizace

Síť národních kontaktních bodů pro SC6 Net4Society zveřejnila aktualizaci dokumentu “Opportunities for Researchers from the Socio-economic Sciences and Humanities”, v němž jsou uvedeny aktuální možnosti financování, které se týkají sociálně-ekonomických a humanitních věd v různých oblastech výzkumu v rámci programu Horizont 2020. Dokument obsahuje úplné texty relevantních témat programu Horizont …

Přehled relevantních bruselských stakeholderů v oblasti VaVaI

Kancelář CZELO připravila informační brožuru s názvem: “Přehled relevantních bruselských stakeholderů v oblasti VaVaI”. Cílem publikace je obeznámení české VaVaI komunity s relevantními bruselskými stakeholdery v oblasti VaVaI. Jedná se o seznam kontaktů na jednotlivé styčné kanceláře pro výzkum, relevantní zastoupení asociací (národních, evropských i mezinárodních), výzkumných ústavů a sdružení, …

Prezentace na téma přímo řízených programů

Co jsou to komunitární neboli přímo řízené programy? Přímo řízené programy jsou financovány přímo z rozpočtu EU. Spravuje je přímo Evropská komise nebo specializované výkonné agentury. U některých programů jsou gestorem národní agentury. Oproti tomu u strukturálních fondů je správa programů ve sdíleném řízení, přičemž většina rozhodnutí i sám výběr …

První výzva programu Active Citizens Fund: Fond bilaterální spolupráce

Nadace OSF za konsorcium programu Active Citizens Fund, vyhlašuje dne 5. srpna 2019 výzvu k předkládání žádostí o grant na bilaterální projekty v rámci Fondu bilaterální spolupráce. Jedním z cílů programu je podpora a posílení vzájemných vztahů mezi Českou republikou a donorskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi Islandu, Lichtenštejnska …

Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-VECTOR (LTV)

Podprogram je zaměřen na podporu programových projektů z oblasti výzkumu a vývoje formou nepřímé podpory VaV pro podpůrné činnosti výzkumu, vývoje a inovací. Cílem podprogramu je posílit zastoupení české vědecké komunity v řídících orgánech špičkových mezinárodních institucí výzkumu a vývoje nevládního charakteru, jelikož dosavadní zastoupení neodpovídá její kapacitě a potenciálu. …

Fondy EHP a Norska – hledáte projektového partnera?

Pro navázání kontaktů s partnery v donorských státech nebo partnery v České republice je možné využít databázi partnerů. Databáze sdružuje zájemce o spolupráci v projektech podpořených Fondy EHP a Norska a je otevřena všem potenciálním žadatelům o grant a jejich potenciálním partnerům v souladu s nastavením jednotlivých programů. Databáze funguje …

TAČR: Pomůžeme vám najít zahraničního partnera

Technologická agentura připravila krátký dotazník, ve kterém můžete zaslat informace o svém výzkumném projektu (či nápadu na projekt) s cílem navázat novou zahraniční spolupráci ve VaVaI. Informace poslouží k tomu, aby Vám mohl být zprostředkován kontakt s vhodným protějškem v zahraničí prostřednictvím sítě partnerů. Více informací ZDE. Zdroj: TAČR  

Dům zahraniční spolupráce informuje…

V tomto dokumentu  iniciativa Study in the Czech Republic přináší různé nabídky pro vysoké školy, týkající se například získávání zahraničních studentů, možnosti spolupráce nebo inzerce v zahraničních médiích. Informace jsou průběžně aktualizovány.

Vyhledávač podpořených projektů výzkumu a vývoje

Technologická agentura ČR koncem letošního roku představila fulltextový vyhledávač projektů z oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které byly podpořeny z veřejných prostředků České republiky. Nástroj nazvaný STARFOS byl v pilotním provozu oficiálně spuštěn 10. října 2018 a nabízí svým uživatelům fulltextové vyhledávání v českém i anglickém jazyce spolu s …

Brožura o možnostech stáží a dalšího vzdělávání

Kancelář CZELO připravila informační brožuru o možnostech stáží a dalšího vzdělávání poskytovaného v rámci programů Horizont 2020, ERASMUS+  a dalších aktivit. Cílem publikace je obeznámit studenty, absolventy i širokou veřejnost v České republice s možnostmi stáží a dalšího vzdělávání v evropských programech. Specifická část brožury je zaměřena na možnosti stáží v Bruselu. Poskytuje …

The European Open Science Cloud – oficiální zahájení

EOSC – The European Open Science Cloud má za cíl poskytnou důvěryhodné prostředí s volně dostupnými službami určené pro uchovávání dat, jejich správu, sdílení, analýzu a opakované použití pro všechny vědecké disciplíny. V rámci oficiálního zahájení ve Vídni je představen EOSC Portal, který poskytuje přístup k datům, službám a zdrojům. …

Nabídky spolupráce pro vědce s firmami v Polsku

Nová databáze nabízí přehled možností nalézt partnera pro spolupráci ve vědě a inovacích a firmy z regionu Západní Pomořansko v Polsku. V databázi naleznete informace o výzkumných centrech tohoto regionu. Vědeckým týmům tím chtějí otevřít příležitosti pro oboustranné výzkumné projekty v Horizontu 2020. Více informací ZDE.

Nová komunikační platforma “Třetí oblast”

Třetí oblast je moderovaná distribuční síť akademických oznámení pro humanitní a společenské vědy v ČR. Umožňuje komukoli zveřejnit publikační či konferenční výzvu, informovat o konferencích, symposiích a přednáškách, představit nové knihy či čísla časopisů, zveřejnit nabídky výzkumné spolupráce atp. Jedná se pak primárně o oznámení, jež mají oslovit širší odbornou …

Informační den COST

MŠMT ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR a COST Association pořádalo 16. února 2018 v Technologickém centru AV ČR Informační den COST se zaměřením na roli COST v H2020, možnostech vstupů do akcí COST, jak postupovat při přípravě nových akcí COST a jejich předložení do společné výzvy a jejich hodnocení. Informační den …

Portál EuCalls.net nabízí přehled dotačních příležitostí

Aktuální informace o otevřených výzvách ve vědě, výzkumu a inovacích a dalších nástrojích podpory, které vypisuje Evropská unie můžete najít na jednom místě na portále EuCalls.net, provozovaném řeckým Institute of Entrepreneurship Development. Výhodou je, že portál umožňuje také hledat partnery pro vědecký výzkum, kteří mají zájem o stejnou výzvu nebo se pohybují v obdobném poli …

Aktualizovaná brožura “Akce Marie Sklodowska-Curie v programu Horizont 2020”

TC AV ČR vydalo třetí aktualizaci brožury Akce Marie Skłodowska-Curie v programu Horizont 2020 (edice Vademecum H2020). Brožura umožňuje rychlou orientaci v pěti typech akcí Marie Skłodowska-Curie, představuje základní principy jejich financování, uvádí obecné informace o pracovněprávních aspektech spojených s jejich realizací a také stručně shrnuje otázky duševního vlastnictví. Aktualizovaná verze …

Spolupráce s TOP institucemi v programu H2020

Program H2020 nabízí pro evropské i mimoevropské vědecké týmy široké možnosti a velké příležitosti mezinárodní spolupráce s významnými evropskými výzkumnými institucemi (tzv. TOP instituce). Za TOP instituce lze považovat takové instituce, které v dosavadním průběhu programu H2020 kontrahovaly nejvyšší finanční podporu z rozpočtu H2020 a jejichž výzkumné týmy se v …

Vědeckotechnická spolupráce s Kolumbií

Zájem o výměnu studentů, profesorů i technologií. Agentura pro podnikání a investice CzechInvest informuje, že Asociace kolumbijských univerzit (ASCUN – Association of Colombian Universities) vypracovala několik dokumentů následně k úspěšné návštěvě představitelů vůdčích českých výzkumných a inovačních institucí, která se uskutečnila v červnu 2017. Tyto dokumenty mohou sloužit jako základ pro …

Interaktivní mapa výzkumné spolupráce mezi tuzemskými institucemi

Technologické centrum AV zveřejnilo vizualizaci výzkumné spolupráce mezi domácími institucemi v letech 2010 až 2014. Poskytuje přehled o spolupráci na výsledcích výzkumu podpořeného z veřejných zdrojů, které byly zaznamenány v RIV v letech 2010-2014. Spolupráce ve výzkumu a inovacích je jedním z klíčových předpokladů pro získávání, přenos a další rozvoj …

Aktualizace postupu při schvalování projektového záměru na FF UP

V záložce Pro řešitele projektů byly na našich webových stránkách zveřejněny dokumenty, které aktualizují postup pro schvalování projektových záměrů. S platností od 1. 1. 2017 je nutné předkládat tyto žádosti pouze elektronicky. Proces schvalování projektových záměrů je ke stažení také zde. Manuál k vyplňování eletronické žádosti o souhlas s podáním …

Nový program podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE

Vláda České republiky schválila program INTER-EXCELLENCE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako nástroj podpory strategického zaměření mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. Program je orientován na podporu iniciace a dalšího rozvoje mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a integraci České republiky do evropských i světových výzkumných struktur. Zprostředkuje českým pracovištím účast v projektech …