Iniciativa Společné programování „Kulturní dědictví a globální změny“

Dne 31. března 2020 byla vyhlášena výzva k předkládání návrhů projektů v rámci iniciativy Společného programování „Kulturní dědictví a globální změny“ (JPICH) s názvem „Cultural Heritage, Identities & Perspectives: Responding to Changing Societies“. Kompletní znění této výzvy, včetně seznamu zúčastněných zemí, financujících organizací, časového harmonogramu, vymezení klíčových cílů, podporovaných oblastí a očekávaných dopadů naleznete …

Výzva k podávání společných česko-německých projektů s dobou řešení 2021-2022

Cílem je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. V rámci této výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných …

Stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv do Německa pro rok 2020/2021

Pro studentky/studenty DSP, post-doktorandy a vědecký dorost v délce 1 – 6 měsíců Pro vysokoškolské učitelky/učitele, vědkyně a vědce Pracovní pobyty pro VŠ učitelky/učitele v oborech architektura, umění a hudba Bilaterální výměna vědkyní/vědců Výzkumné pobyty pro VŠ učitelky/učitele a vědkyně/vědce (stipendium lze získat jednou za 3 roky) Studijní cesty skupin …

Jednostranná výzva k podávání návrhů společných česko-ukrajinských mobilitních projektů

Ministerstvo školství a vědy Ukrajiny vyhlašuje jednostrannou výzvu k podávání návrhů společných česko-ukrajinských mobilitních projektů v oblasti vědy a výzkumu s dobou řešení 2021 – 2022. Do výzvy lze podat návrhy se zaměřením do následujících vědních oblastí: Informační technologie Energetika Ekologie a racionální využívání přírodních zdrojů Biotechnologie, nové terapeutické metody, …

Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2021–2022 – prodlouženo do 5.6.2020

Cílem je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. V rámci výzvy budou podporovány: krátkodobé pobyty o délce trvání 1 – 15 dní; dlouhodobé pobyty o …

The European Social Catalyst Fund (ESCF)

ESCF je nová iniciativa, která se zaměří na palčivé sociální výzvy v Evropě. Cílem iniciativy je propojit veřejné a soukromé zdroje a tím zlepšit poskytování sociálních služeb. ESCF podpoří sociální inovace propojením veřejného a soukromého financování a pomůže tak zefektivnit veřejné financování. ESCF je spolufinancován rámcovým programem Horizont 2020, irským fondem …

MSCA-RISE Handbook 2020

Byla zveřejněna aktualizovaná Příručka pro předkladatele projektů Marie Skłodowska Curie Action – Research and Innovation Staff Exchange (MSCA-RISE) pro výzvu 2020, kterou pro zájemce o tuto akci připravily národní kontaktní osoby (MSCA NCP) v rámci projektu Net4Mobility+. Příručka je k dispozici ZDE.. Uzávěrka výzvy MSCA-RISE-2020 je 28. dubna 2020. 

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF IV

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil již čtvrtou výzvu v programu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA-IF (Výzva č. 02_20_079), která má za cíl podpořit kvalitní projekty předložené v roce 2019 do výzvy Horizont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships – European Fellowships (H2020-MSCA-IF-2019), a které nebyly financovány z důvodu nedostačujícího …

Program – Umělá inteligence pro bezpečnější společnost

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výzvu Evropské centrum excelence v umělé inteligenci pro bezpečnější společnost v rámci programu Umělá inteligence pro bezpečnější společnost. Cílem programu a na něj navazující výzvy je v souladu s cíli Národní strategie umělé inteligence v České republice podpořit: Přípravu a vybudování institucionálních struktur Evropského centra excelence v …

Výzva pro návrhy společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2021-2022

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Uzávěrka příjmu žádostí je 30. 6. 2020. Více informací ZDE. Zdroj: MŠMT

Stipendia pro studenty, vědce a postdoky

Univerzita John Hopkins in Baltimore, Maryland sestavila seznamy otevřených možností stipendií pro studenty v doktorském studiu, mladé vědecké pracovníky a postdoky a dala je k dispozici veřejnosti. Seznamy aktualizované v únoru 2020 naleznete ZDE. Článek o vzniku seznamů naleznete v článku časopisu NATURE zde. Zdroj: evropskyvyzkum.cz

Výzva EIT Urban Mobility

Znalostní a inovační společenství Evropského inovačního a technologického institutu v oblasti inteligentní, ekologické a integrované městské dopravy (EIT Urban Mobility) otevírá výzvu k předkládání návrhů pro rok 2021, která je určena pro partnery i ostatní organizace zabývající se městskou mobilitou. Návrhy by měly obsahovat aktivity, které budou podporovat EIT Urban …

AKTION Česká republika – Rakousko

Program AKTION Česká republika – Rakousko podporuje v rámci projektů studenty zapsané k řádnému studiu, vědecký personál (Rakousko) a akademické pracovníky (Česká republika) oprávněných institucí v ČR a Rakousku. Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj a/nebo pro budoucí rozvoj obou států …

Ulam Programme – Postdoctoral Research Fellowship in Poland

Stipendijní program je otevřený pro všechny vědní obory, podmínkou je ukončený doktorát a pracovní poměr na VŠ nebo na výzkumném centru. Délka výzkumného pobytu se pohybuje mezi 6 a 24 měsíců a stipendium činí 2 400 Eur/měsíčně. Uzávěrka příjmu přihlášek je 15. dubna 2020. Více informací ZDE. Zdroj: DZS    

Collaborative Doctoral Partnership programme

The Collaborative Doctoral Partnerships (CDP) is an initiative of the Joint Research Centre (JRC) to establish strategic collaborations with higher education institutions (HEIs/universities) that grant doctoral degrees (PhD). JRC has published the second call for expressions of interest for the Collaborative Doctoral Partnerships (CDP) in the following fields:        Digital Governance …

Přehled témat ve výzvě H2020-SWAFS-2018-2020

Evropská komise naposledy v Horizontu 2020 otevřela výzvu pro předkládání projektů do programu SwafS (Věda se společností a pro společnost, Science with and for Society). V tabulce ZDE je přehledný seznam otevřených témat SwafS s odkazy na detailní informace na portálu Evropské komise. Popis otevřených témat, rozpočet a podmínky jsou uvedeny …

ERCEA hledá národní experty

Výkonná agentura Evropské výzkumné rady (ERCEA) hledá experty v následujících oblastech: 1. Scientific Support to the European Research Council 2. Ethics Officer 3. Research Programme Expert Life Sciences 4. Research Programme Expert Engineering 5. Research Programme Expert Chemistry or Materials Science 6. Research Programme Expert Earth System Science 7. Research …

Výzva k podávání žádostí o studium na Humboldtově univerzitě v Berlíně

Studium je určeno pro absolventy/absolventky vysokých škol všech oborů s velmi dobrými znalostmi anglického jazyka. Studium začíná zimním semestrem 2020 (od října 2020) a zahrnuje semináře z oblasti britského práva, hospodářství, politologie, dějin, literatury a kultury. Interdisciplinární studium zahrnuje tříměsíční povinnou praxi ve Velké Británii nebo Irsku, sepsání závěrečné práce, projektové semináře …

Stipendijní, přednáškové a výzkumné pobyty na základě mezinárodních smluv – Slovensko 2020/2021

Celkem je k dispozici 10 stipendijních míst na studijní pobyty pro studenty magisterských a doktorských studijních programů. Termín odevzdání přihlášek je 21. února 2020. Dalších pět míst pro přednáškové a výzkumné pobyty pro akademické, vědecké a výzkumné pracovníky. Termín odevzdání přihlášek je 30.4.2020.  Více informací ZDE. Zdroj: DZS

Grantové programy Česko-bavorské vysokoškolské agentury na rok 2020

Vědečtí a pedagogičtí pracovníci bavorských veřejných univerzit, vysokých škol aplikovaných věd a uměleckých vysokých škol mohou v rámci grantových programů Česko-bavorské vysokoškolské agentury žádat o příspěvky na projekty realizované s vysokými školami a výzkumnými organizacemi v České republice: Bayerisch-tschechische akademische Projekte 2020 – příspěvky na konference, workshopy, letní školy, exkurze, přípravu projektů Mobilitätsbeihilfen Tschechien 2020 – příspěvky …

Vzdělávací nadace Jana Husa pro rok 2020

Stipendium Husovy nadace – cílem umožnit začínajícím akademickým pracovníkům (asistentům a doktorandům) start do jejich pedagogické a vědecké činnosti a podpořit jejich setrvání na vysokých školách. Stipendium ve výši 80.000,- Kč je jednoroční a je  určeno pro žadatele do 35 let, působícím v humanitních a společenskovědních oborech. Grant Husovy nadace – …

Přehled studijních a výzkumných možností

Česká republika má s bezmála 30 státy světa uzavřené bilaterální dohody, ve kterých se partneři zavazují prohlubovat a rozvíjet vzájemnou spolupráci v oblasti školství a vědy. Státy za tímto účelem každoročně nabízejí partnerské straně stipendia na pobyty pro studenty bakalářských, magisterských nebo doktorandských programů, letní jazykové kurzy a výzkumné a přednáškové pobyty pro VŠ pedagogy. Nabídka studijních …

Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Olomouce

Statutární město Olomouc poskytuje dotace ze svého rozpočtu právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený, zpravidla veřejně prospěšný, účel. Tento účel může být stanoven v programu vyhlášeném Radou města Olomouce, nebo v případě individuální žádosti přímo žadatelem. Program 1 Kultura: Podprogram 1.7 Celoroční dotace v oblasti kultury předmětem podpory jsou kulturní …

Aktualizace brožury Nástroje Evropské rady pro inovace

Aktualizovaná brožura Nástroje Evropské rady pro inovace z edice Vademecum H2020 vychází z dokumentů platných k prosinci 2019 a stručně informuje o možnostech podpory špičkovým inovacím prostřednictvím nástrojů Pilotu Evropské rady pro inovace (European Innovation Council, EIC), a to EIC Accelerator pilot, EIC Pathfinder, Fast Track to Innovation a EIC Horizon …

Výzva KA3 – Experimenty evropské politiky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy pod vedením orgánů veřejné moci na vysoké úrovni

Evropská komise zveřejnila novou výzvu v rámci programu Erasmus+ (KA3), EACEA/38/2019 Experimenty evropské politiky jsou projekty nadnárodní spolupráce pod vedením orgánů veřejné moci na vysoké úrovni ze zemí účastnících se programu. Součástí projektů je testování významu, účinnosti, potenciálního dopadu a rozšiřitelnosti politických opatření prostřednictvím souběžných terénních studií v různých zemích na …

Přehled inspirativních projektů v rámci programu Erasmus+

Evropská komise zveřejnila sérií publikací, jejichž cílem je představit úspěšné projekty z různých tematických oblastí v rámci programu Erasmus+. V jednotlivých publikacích jsou představeny cíle a výstupy projektů, které mohou sloužit jako inspirace pro předkladatele návrhů pro budoucí výzvy v programu Erasmus+. Publikace pokrývají následující témata: • Digitální kompetence • …

Dokument o příležitostech pro výzkumníky ze sociálně-ekonomických a humanitních oborů – aktualizace

Síť národních kontaktních bodů pro SC6 Net4Society zveřejnila aktualizaci dokumentu “Opportunities for Researchers from the Socio-economic Sciences and Humanities”, v němž jsou uvedeny aktuální možnosti financování, které se týkají sociálně-ekonomických a humanitních věd v různých oblastech výzkumu v rámci programu Horizont 2020. Dokument obsahuje úplné texty relevantních témat programu Horizont …

Přehled relevantních bruselských stakeholderů v oblasti VaVaI

Kancelář CZELO připravila informační brožuru s názvem: “Přehled relevantních bruselských stakeholderů v oblasti VaVaI”. Cílem publikace je obeznámení české VaVaI komunity s relevantními bruselskými stakeholdery v oblasti VaVaI. Jedná se o seznam kontaktů na jednotlivé styčné kanceláře pro výzkum, relevantní zastoupení asociací (národních, evropských i mezinárodních), výzkumných ústavů a sdružení, …

Prezentace na téma přímo řízených programů

Co jsou to komunitární neboli přímo řízené programy? Přímo řízené programy jsou financovány přímo z rozpočtu EU. Spravuje je přímo Evropská komise nebo specializované výkonné agentury. U některých programů jsou gestorem národní agentury. Oproti tomu u strukturálních fondů je správa programů ve sdíleném řízení, přičemž většina rozhodnutí i sám výběr …

COST Action – Výzva

COST zveřejnil otevření nové výzvy pro zasílání návrhů do výzvy COST Action, které přispějí k vědeckému, technologickému, ekonomickému, kulturnímu nebo společensko-vědnímu pokroku a rozvoje Evropy. Výzva je otevřena návrhům ze všech oblastí vědy a techniky. Návrhy musí sdružovat výzkumné pracovníky z nejméně pěti členských zemí COST nebo spolupracujících států. Zvláště návrhy s  interdisciplinárním přesahem …

Program Kappa: Aplikace pro hledání partnerů

Technologická agentura ČR informuje o spuštění Aplikace pro hledání partnerů v Programu KAPPA, financovaného Fondy EHP a Norska. Aplikace tak rozšíří stávající možnosti, jak najít vhodné zahraniční partnery v oblasti výzkumu a inovací. Slouží primárně účastníkům kontaktních seminářů po vyhlášení veřejné soutěže, ale také ostatním uchazečům o podporu v Programu KAPPA, kteří se seminářů účastnit …

První výzva programu Active Citizens Fund: Fond bilaterální spolupráce

Nadace OSF za konsorcium programu Active Citizens Fund, vyhlašuje dne 5. srpna 2019 výzvu k předkládání žádostí o grant na bilaterální projekty v rámci Fondu bilaterální spolupráce. Jedním z cílů programu je podpora a posílení vzájemných vztahů mezi Českou republikou a donorskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi Islandu, Lichtenštejnska …

Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-VECTOR (LTV)

Podprogram je zaměřen na podporu programových projektů z oblasti výzkumu a vývoje formou nepřímé podpory VaV pro podpůrné činnosti výzkumu, vývoje a inovací. Cílem podprogramu je posílit zastoupení české vědecké komunity v řídících orgánech špičkových mezinárodních institucí výzkumu a vývoje nevládního charakteru, jelikož dosavadní zastoupení neodpovídá její kapacitě a potenciálu. …

2. Otevřená výzva Fondu pro bilaterální vztahy

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlásilo druhou Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021. Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem a …

Interaktivní mapa Czexpats in Science

V zahraničí žijí stovky českých vědců v různých fázích kariéry. Je také řada vědců, kteří se po zahraničních zkušenostech vrátili do ČR. Kolik přesně jich je a na jakých institucích působí v současné době není známo. Právě proto spolek Czexpats in Science vytváří interaktivní mapu, která zaznamenává působení českých vědců …

Fondy EHP a Norska – hledáte projektového partnera?

Pro navázání kontaktů s partnery v donorských státech nebo partnery v České republice je možné využít databázi partnerů. Databáze sdružuje zájemce o spolupráci v projektech podpořených Fondy EHP a Norska a je otevřena všem potenciálním žadatelům o grant a jejich potenciálním partnerům v souladu s nastavením jednotlivých programů. Databáze funguje …

TAČR: Pomůžeme vám najít zahraničního partnera

Technologická agentura připravila krátký dotazník, ve kterém můžete zaslat informace o svém výzkumném projektu (či nápadu na projekt) s cílem navázat novou zahraniční spolupráci ve VaVaI. Informace poslouží k tomu, aby Vám mohl být zprostředkován kontakt s vhodným protějškem v zahraničí prostřednictvím sítě partnerů. Více informací ZDE. Zdroj: TAČR  

Zpráva o integraci sociálních a humanitních věd v programu Horizont 2020

Evropská komise vydala čtvrtou monitorovací zprávu o integraci sociálních a humanitních věd (SSH) v programu Horizont 2020 (Integration of social sciences and humanities in Horizon 2020). Zpráva shrnuje různé faktory jako je rozpočet pro partnery SSH, kvalitativní aspekty, výkonnost disciplín a zúčastněné odvětví a účastnické země, jak v roli partnerů …

Dům zahraniční spolupráce informuje…

V tomto dokumentu  iniciativa Study in the Czech Republic přináší různé nabídky pro vysoké školy, týkající se například získávání zahraničních studentů, možnosti spolupráce nebo inzerce v zahraničních médiích. Informace jsou průběžně aktualizovány.

Vyhledávač podpořených projektů výzkumu a vývoje

Technologická agentura ČR koncem letošního roku představila fulltextový vyhledávač projektů z oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které byly podpořeny z veřejných prostředků České republiky. Nástroj nazvaný STARFOS byl v pilotním provozu oficiálně spuštěn 10. října 2018 a nabízí svým uživatelům fulltextové vyhledávání v českém i anglickém jazyce spolu s …

Brožura o možnostech stáží a dalšího vzdělávání

Kancelář CZELO připravila informační brožuru o možnostech stáží a dalšího vzdělávání poskytovaného v rámci programů Horizont 2020, ERASMUS+  a dalších aktivit. Cílem publikace je obeznámit studenty, absolventy i širokou veřejnost v České republice s možnostmi stáží a dalšího vzdělávání v evropských programech. Specifická část brožury je zaměřena na možnosti stáží v Bruselu. Poskytuje …

The European Open Science Cloud – oficiální zahájení

EOSC – The European Open Science Cloud má za cíl poskytnou důvěryhodné prostředí s volně dostupnými službami určené pro uchovávání dat, jejich správu, sdílení, analýzu a opakované použití pro všechny vědecké disciplíny. V rámci oficiálního zahájení ve Vídni je představen EOSC Portal, který poskytuje přístup k datům, službám a zdrojům. …

Nabídky spolupráce pro vědce s firmami v Polsku

Nová databáze nabízí přehled možností nalézt partnera pro spolupráci ve vědě a inovacích a firmy z regionu Západní Pomořansko v Polsku. V databázi naleznete informace o výzkumných centrech tohoto regionu. Vědeckým týmům tím chtějí otevřít příležitosti pro oboustranné výzkumné projekty v Horizontu 2020. Více informací ZDE.

Nová komunikační platforma “Třetí oblast”

Třetí oblast je moderovaná distribuční síť akademických oznámení pro humanitní a společenské vědy v ČR. Umožňuje komukoli zveřejnit publikační či konferenční výzvu, informovat o konferencích, symposiích a přednáškách, představit nové knihy či čísla časopisů, zveřejnit nabídky výzkumné spolupráce atp. Jedná se pak primárně o oznámení, jež mají oslovit širší odbornou …

Informační den COST

MŠMT ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR a COST Association pořádalo 16. února 2018 v Technologickém centru AV ČR Informační den COST se zaměřením na roli COST v H2020, možnostech vstupů do akcí COST, jak postupovat při přípravě nových akcí COST a jejich předložení do společné výzvy a jejich hodnocení. Informační den …

Portál EuCalls.net nabízí přehled dotačních příležitostí

Aktuální informace o otevřených výzvách ve vědě, výzkumu a inovacích a dalších nástrojích podpory, které vypisuje Evropská unie můžete najít na jednom místě na portále EuCalls.net, provozovaném řeckým Institute of Entrepreneurship Development. Výhodou je, že portál umožňuje také hledat partnery pro vědecký výzkum, kteří mají zájem o stejnou výzvu nebo se pohybují v obdobném poli …

Aktualizovaná brožura “Akce Marie Sklodowska-Curie v programu Horizont 2020”

TC AV ČR vydalo třetí aktualizaci brožury Akce Marie Skłodowska-Curie v programu Horizont 2020 (edice Vademecum H2020). Brožura umožňuje rychlou orientaci v pěti typech akcí Marie Skłodowska-Curie, představuje základní principy jejich financování, uvádí obecné informace o pracovněprávních aspektech spojených s jejich realizací a také stručně shrnuje otázky duševního vlastnictví. Aktualizovaná verze …

Spolupráce s TOP institucemi v programu H2020

Program H2020 nabízí pro evropské i mimoevropské vědecké týmy široké možnosti a velké příležitosti mezinárodní spolupráce s významnými evropskými výzkumnými institucemi (tzv. TOP instituce). Za TOP instituce lze považovat takové instituce, které v dosavadním průběhu programu H2020 kontrahovaly nejvyšší finanční podporu z rozpočtu H2020 a jejichž výzkumné týmy se v …

Vědeckotechnická spolupráce s Kolumbií

Zájem o výměnu studentů, profesorů i technologií. Agentura pro podnikání a investice CzechInvest informuje, že Asociace kolumbijských univerzit (ASCUN – Association of Colombian Universities) vypracovala několik dokumentů následně k úspěšné návštěvě představitelů vůdčích českých výzkumných a inovačních institucí, která se uskutečnila v červnu 2017. Tyto dokumenty mohou sloužit jako základ pro …

Interaktivní mapa výzkumné spolupráce mezi tuzemskými institucemi

Technologické centrum AV zveřejnilo vizualizaci výzkumné spolupráce mezi domácími institucemi v letech 2010 až 2014. Poskytuje přehled o spolupráci na výsledcích výzkumu podpořeného z veřejných zdrojů, které byly zaznamenány v RIV v letech 2010-2014. Spolupráce ve výzkumu a inovacích je jedním z klíčových předpokladů pro získávání, přenos a další rozvoj …

Aktualizace postupu při schvalování projektového záměru na FF UP

V záložce Pro řešitele projektů byly na našich webových stránkách zveřejněny dokumenty, které aktualizují postup pro schvalování projektových záměrů. S platností od 1. 1. 2017 je nutné předkládat tyto žádosti pouze elektronicky. Proces schvalování projektových záměrů je ke stažení také zde. Manuál k vyplňování eletronické žádosti o souhlas s podáním …

Nový program podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE

Vláda České republiky schválila program INTER-EXCELLENCE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako nástroj podpory strategického zaměření mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. Program je orientován na podporu iniciace a dalšího rozvoje mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a integraci České republiky do evropských i světových výzkumných struktur. Zprostředkuje českým pracovištím účast v projektech …