Mezinárodní Visegrad fund

Mezinárodní visegrádský fond (MVF) byl založen 9. 6. 2000. Členskými státy jsou: Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko (země V4). Řídícím orgánem MVF je Konference ministrů zahraničních věcí a Rada velvyslanců, výkonným orgánem ředitel, který svou funkci vykonává v sídle MVF v Bratislavě. Úředním jazykem MVF je angličtina.

4 programy MVF

Hlavním cílem vyhlášených grantů  je posilování a prohlubování vzájemných vazeb mezi členskými zeměmi Visegrádských zemí V4 (ČR, Maďarsko, Polsko a Slovensko). Finanční prostředky jsou poskytovány na projekty, které prosazují inovace a udržitelnost ve střední a východní Evropě.

Za způsobilou se považuje taková organizace či osoba (s výjimkou institucí přímo financovaných z veřejných rozpočtů), která odpovídá „visegrádskému“ zaměření.

Rozpočet fondu tvoří stejně vysoké finanční příspěvky, které do něj každoročně vkládají všechny čtyři členské země.

1. Visegrad Grants

 • Zahrnují původní malé/standardní granty a Visegrádský grant pro univerzitní studia.
 • Podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4 (v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, přeshraniční spolupráce a turistického ruchu).
 • S výjimkou přeshraničních projektů musí být zapojeny subjekty z nejméně tří zemí Visegrádské čtyřky (V4). Např. V4 organizátor a alespoň dva partneři z V4, doporučuje se však, aby podávaná žádost zahrnovala partnery ze všech zemí V4.
 • Výše grandu se liší v závislosti na velikosti a rozsahu konkrétního projektu. V roce 2016 činila průměrná podpora 20 000 EUR.
 • Režijní náklady (provozní náklady a další nepřímé náklady spojené s realizací projektu) mohou činit až 15% poskytnuté částky.
 • Termíny pro podávání žádostí jsou každoročně do 1. února, 1. června a 1. října, do 12:00 hod.
 • Doba realizace projektu je max 18 měsíců.

2. Visegrad+ Grants

 • Podporují projekty, které přispívají k demokratizaci a transformačním procesům ve vybraných zemích a regionech, zejména v zemích západního Balkánu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Makedonie, Černá Hora, Srbsko) a zemích Východního partnerství (EaP – Bělorusko, Ukrajina, Moldavsko, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán).
 • Kromě zapojení minimálně 3 zemí V4 musí být zapojena také alespoň jedna země západního Balkánu nebo EaP.
 • Výše grandu se liší v závislosti na velikosti a rozsahu konkrétního projektu. V roce 2016 činila průměrná podpora 20 000 EUR.
 • Režijní náklady (provozní náklady a další nepřímé náklady spojené s realizací projektu) mohou činit až 15% poskytnuté částky.
 • Termíny pro podávání žádostí jsou každoročně do 1. února, 1. června a 1. října, do 12:00 hod.
 • Doba realizace projektu je max 18 měsíců.

3. Strategic Grants:

 • Podporují návrhy projektů, zaměřené na roční strategické priority V4. 
 • Delší doba trvání projektu, vyšší finanční podpora (v průměru 40 000 EUR na projekt), doporučovány pro zkušené granty.
 • Do navrhovaného projektu musí být aktivně zapojeny subjekty ze všech čtyř zemí V4.
 • Režijní náklady (provozní náklady a další nepřímé náklady spojené s realizací projektu) mohou činit až 15% poskytnuté částky.
 • Termíny pro podávání žádostí jsou každoročně do 1. února, 1. června a 1. října, do 12:00 hod.
 • Doba realizace projektu je 12 – 36 měsíců.
 • Priority pro rok 2017:
  • Regionální spolupráce pro konkurenceschopnost a konektivitu
  • Ochrana a stabilita
  • Propagace V4

4. Visegrádský grant pro univerzitní studia (Visegrad University Studies Grant):

 • Od 1.9.2017 sloučeno s Visegrádskými granty.
 • Vhodné pro univerzitní odbory, školy nebo fakulty, které hledají podporu pro rozvoj a zahájení univerzitních kurzů nebo studijních programů, zabývajících se specifickými jevy, výslovně se týkajících zemí V4.
 • Způsobilá pro podání žádosti je kterákoliv akreditovaná vysoká škola, musí však pro výuku každého předmětu a/nebo programu zajistit  hostující lektory. Pro každý studijní předmět na každý semestr zápisu musí být minimálně dva hostující lektoři ze dvou různých zemí V4, pro každý studijní program musí být minimálně tři hostující lektoři ze dvou různých zemí V4.
 • Návrhy projektů pro univerzitní kurzy nebo studijní programy je možno podávat do 1. října.

 

Visegrádský stipendijní program

Visegrádská stipendia:

Jsou určena ke studiu v magisterských studijních programech a k postgraduálnímu studiu/výzkumu na všech akreditovaných veřejných nebo soukromých univerzitách nebo akreditovaných pracovištích Akademie věd v zemích V4, resp. v dalších zemích (viz níže).

Podpora činí 2300 EUR/semestr pro příjemce stipendia a 1500 EUR/semestr pro hostitele.

Žadatelé, jejichž univerzita nebo místo zaměstnání je v  době podání žádosti dále než 1 500 km od vybrané hostitelské univerzity/instituce, splňují podmínky pro udělení grantu na jednorázovou úhradu cestovních nákladů.

Nabízejí se:

 • In-coming scholarships, jež se poskytují uchazečům z Albánie, Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Gruzie, Kosova, Makedonie, Moldavska, Černé Hory, Ruské federace, Srbska a Ukrajiny a umožňují studium v některé ze zemí V4. Uchazeči mohou studovat až 4 semestry v rámci magisterského studia nebo 2 semestry v rámci Ph.D. nebo výzkumu.
 • Intra-visegrad scholarships, jež se poskytují uchazečům ze zemí V4, kteří chtějí studovat/provádět výzkum v některé další zemi V4. Uchazeči mají možnost přihlásit se na 1 nebo 2 semestry.
 • Out-going scholarships, jež se poskytují uchazečům ze zemí V4, kteří chtějí studovat/provádět výzkum v některé z těchto zemí: Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Srbsko a Ukrajina. Stejná pravidla platí i na univerzitách v Kosovu. Uchazeči mají možnost přihlásit se na 1 nebo 2 semestry.

Žádosti o stipendia se předkládají jednou ročně do 31. ledna.

Visegrádská stipendia pro země tzv. Východního partnerství (EaP):

jsou cíleně zaměřena na uchazeče ze zemí tzv. Východního partnerství – Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny. Stipendia jsou určena ke studiu/výzkumu v magisterských studijních programech a k postgraduálnímu studiu/výzkumu na dobu 1 až 4 semestrů na všech akreditovaných veřejných nebo soukromých univerzitách nebo akreditovaných pracovištích Akademie věd v zemích V4, resp. v dalších zemích.

Žádosti o stipendia se předkládají jednou ročně do 31. ledna.

Visegrad Scholarships at Open Society Archives:

Probíhají ve spolupráci s Open Society archivem (OSA) v Budapešti. Pobyt probíhá formou stáže na OSA v rámci Středoevropské univerzity v Budapešti. Ročně jsou udělována 12 uchazečům ze zemí V4 a 3 uchazečům ze zemí mimo V4. Délka pobytu je max. 2 měsíce.

Stipendia jsou udělována vědcům, umělcům nebo novinářům, kteří chtějí provádět výzkum na OSA. Cílem je vybudovat dlouhodobé pracovní vztahy a zapojit bývalé spolupracovníky do výzkumných programů OSA.

Žádosti o stipendia se předkládají do 15. října, 10. ledna a 10. dubna.
Více informací ZDE.

 

Program na podporu uměleckých projektů 

Granty pro umělce – Visegrad Artist Residency Program (VARP)

Program stipendijních pobytů umělců ze zemí V4 byl založen v roce 2006 a během následujících let se rozdělil do několika podprogramů:

 • VARP—Visual&Sound Arts (mobilita jednotlivců v rámci V4);
 • VARP—Performing Arts (program umožňující mobilitu jednotlivců i souborů);
 • VARP in New York (stáže umělců v Brooklynu, New York);
 • Visegrad Literary Residency Program (stáže jednotlivců v rámci V4).

Více informací zájemci naleznou na: http://visegradfund.org/residencies/.

 

Podrobné informace o výše zmíněných grantech a stipendiích včetně formulářů žádosti o stipendium jsou k dispozici na stránkách Mezinárodmího visegrádského fondu (http://www.visegradfund.org), informace o Visegrádské skupině na http://www.visegradgroup.eu.