Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

VÝZVY OP VVV

DOKUMENTACE PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

Odbor přípravy OP VVV v této sekci zveřejní materiály pro žadatele a příjemce. V níže uvedených složkách naleznete podrobnější informace.

ZVEŘEJNĚNÍ AKTUALIZOVANÉHO VZORU ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTNÍ DOTACE

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje aktuální verzi vzoru Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Více nalezente na:http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-pravni-akty.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OP VVVV

Podpora příjemců ze všech stupňů vzdělávací a vědecko-výzkumné soustavy bude rozdělena do tří prioritních os:

  1. Posilování kapacit pro kvalitní výzkum;
  2. Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj;
  3. Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

AKTUALIZOVANÝ ZÁKLADNÍ DOKUMENT K OPERAČNÍMU PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

MŠMT zveřejnilo aktualizovaný základní dokument k Operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Dokument je možné naleznout zde:

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ OP VVV

Projektový servis UP musí být informován o všech podávaných projektech do OP VVV, a to v souladu s nařízením rektora UP, zápisem z Koordinační rady i jednáními s děkany fakult apod.

Řešitelé podávaných projektů jsou na základě zápisu z Koordinační rady povinni předat přístupy projektovým manažerům PS UP, což znamená nasdílet projekt (projekty) do aplikace MS 2014+ pod loginem NGHRALUD, což je login pro centrální účet PS UP.

Jedině tímto způsobem lze zpřehlednit systém podávání projektů a jejich koordinaci. Zároveň je krok popsaný výše nutný k tomu, aby bylo zajištěno bezproblémové podání projektů, kontrola formálních náležitostí projektů i elektronický podpis příloh i finálního projektu.

Projekt, který bude předložen bez souhlasu fakulty a Projektového servisu UP, nebude podepsán.