Program Interreg DANUBE

V prosinci 2012 Evropská komise navrhla vytvoření nového programu nadnárodní spolupráce pro období 2014-2020. Program Interreg DANUBE zahrnuje Rakousko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, Německo (Bavorsko, Bádensko-Württembersko), Maďarsko, Moldavsko, Černou Horu, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina.

Do projektů se mohou zapojit subjekty z veřejného i soukromého sektoru. Program je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Projektové aktivity budou pro projektové partnery z České republiky spolufinancovány z ERDF do výše 85 % způsobilých výdajů.

mapa

Geografické vymezení koresponduje s vymezením Strategie EU pro Podunají (EUSDR) přijaté v roce 2011. Makro-strategie a program nadnárodní spolupráce jsou dva různé nástroje regionální politiky vyvinuté pro podobné cíle, ale působí na různých úrovních a principech. Překrývající se území a cíle poskytují možnost spolupráce a podpory v naplnění svých cílů; kromě toho přispění k tematickým cílům strategie realizací příslušných projektů, může program také podpořit institucionální spolupráci zúčastněných subjektů a institucí v rámci Strategie EU pro Podunají.

Ze závěrů diskuzí s odbornou veřejností, veřejné konzultace, online fórum na nadnárodní úrovni, národních konzultací v členských zemích a jednání zástupců členských států v rámci programovacího výboru (Programming Committee) k obsahovému zaměření vyplynula následující témata:

PRIORITNÍ OSA 1

Inovativně a sociálně zodpovědný Dunajský region
1.1. Zlepšování rámcových podmínek a vyvážený přístup ke znalostem
1.2. Zvyšování kvalifikace a pro podnikání a sociální inovace

PRIORITNÍ OSA 2

Environmentálně a kulturně zodpovědný Dunajský region
2.1. Posílení nadnárodního vodního managementu a prevence povodňových rizik
2.2. Udržitelné využívání přírodního a kulturního dědictví a přírodních zdrojů
2.3. Obnovování a hospodaření s ekologickými koridory
2.4. Zlepšení připravenosti k řízení rizik a katastrof

PRIORITNÍ OSA 3

Lépe propojený Dunajský region
3.1. Rozvoj bezpečných dopravních systémů šetrných k ŽP a vyvážená dostupnost městských a venkovských oblastí
3.2. Zlepšování energetické bezpečnosti a energetické účinnosti

PRIORITNÍ OSA 4

Dobře řízený Dunajský region
4.1. Zvyšování institucionální kapacity k řešení zásadních společenských výzev
4.2. Řízení podunajské makrostrategie (EUSDR)

Více zde: http://www.interreg-danube.eu/