Program Interreg EUROPE

Program meziregionální spolupráce Interreg EUROPE navazuje v období 2014-2020 na operační program meziregionální spolupráce INTERREG IVC realizovaný v programovém období 2007-2013. Program pokrývá celé území EU a dále Švýcarsko a Norsko.

Program je financovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj     (ERDF) a je určen k podpoře vzájemného učení (policy learning) mezi veřejnými orgány s cílem zlepšit fungování politik a programů regionálního rozvoje. Umožňuje veřejným orgánům napříč Evropou výměnu praxí a nápadů týkajících se způsobu fungování veřejných politik a takto najít řešení pro zlepšení jejich rozvojových strategií.

Základním cílem programu je přispět ke zlepšení implementace programů implementovaných v rámci cíle investice pro růst a zaměstnanost (Cíle 1), případně v rámci cíle evropská územní spolupráce (Cíl 2).

Do projektů se mohou zapojit veřejné orgány, veřejnoprávní instituce a soukromé neziskové subjekty . Projekty budou financovány z ERDF do výše 85% způsobilých výdajů pro veřejné a veřejnoprávní příjemce a 75% pro neziskové soukromé příjemce.
Řízením programu je, stejně jako u předchůdce programu, pověřen region Nord-pas-de Calais se sídlem ve francouzském Lille.

Program INTERREG EUROPE se zaměřuje na tyto priority:

  1. Výzkum, technologický rozvoj a inovace

1.1. Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacity
1.2. Podpora inovativních řetězců „inteligentní specializace“ a inovačních příležitostí

  1. Konkurenceschopnost malých a středních podniků

2.1. Podpora MSP v růstu, rozvoji a aktivitě na poli inovací

  1. Nízkouhlíkové hospodářství

3.1. Posun k nízkouhlíkovému hospodářství

  1. Životní prostředí a účinné nakládání se zdroji

4.1. Zachování, ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
4.2. Efektivní využívání zdrojů, ekologický růst a inovace, řízení dopadů na životní prostředí

INTERREG EUROPE bude financovat dvě aktivity:
a)     Projekty spolupráce: partnerství veřejných organizací pocházejících z rozdílných evropských států, spolupracující společně po dobu 3 až 5 let, prostřednictví výměny zkušeností týkající se různých tematických oblastí s hlavním cílem zlepšit implementaci programů v rámci Cíle 1 a Cíle 2. Každý region účastnící se projektu bude muset vytvořit Akční plán, který popíše, jak budou výsledky projektu v dané regionu dále využity a implementovány v praxi. Projekty budou také muset monitorovat, jak by daný akční plán využit v praxi.

Výzvy k předkládání projektů budou postupně vyhlašovány v průběhu programovacího období.

b)     Policy Learning Platforms: prostor pro nepřetržité učení, kde jakákoliv organizace zabývající se politikami regionálního rozvoje bude moci najít řešení pro zlepšení způsobu řízení a implementace veřejných politik v tematických oblastech uvedených výše.

Více informací na stránkách programu ZDE.