Výběrové řízení na obsazení místa lektorky/lektora českého jazyka a literatury v Glasgow

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa lektorky/lektora českého jazyka a literatury, která/který bude působit od 10. září 2019 do 31. března 2020 (zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou) na lektorátu českého jazyka a literatury při University of Glasgow ve Velké Británii. Termín pro přihlášení: 3. 6. 2019 …

Žádosti o finanční příspěvek z Česko-německého fondu budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti je organizace, která podporuje projekty, jež prohlubují vztah mezi Českem a Německem, zejména v oblasti kultury a historie. Fond kromě jiného nabízí možnosti žádat o studijní stipendia, či o prostředky na pořádání odborných konferencí a vydávání odborných publikací. Projekty se musí uskutečnit v pohraničí nebo mít za …

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu Ministerstva zdravotnictví na léta 2020-2023

Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Aplikovaný výzkum ve zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění. Podrobné uvedení …

Výzva na nominaci odborníků a zainteresovaných osobností do tematických výborů misí (Mission Boards)

Do každého z tematických výborů jmenuje Evropská komise z přihlášených zájemců 15 členů, kteří budou s působností na 18 měsíců spolupracovat na vytváření náplně a konceptu konkrétních misí. Zájemci o tuto pozici se mohou hlásit z akademické, výzkumné i průmyslové sféry, státní správy, neziskových nevládních organizací, z řad veřejnosti a …

Výzva k předkládání návrhů projektů s názvem „Conservation, Protection and Use“

Dne 13. května 2019 byla vyhlášena výzva k předkládání návrhů projektů v rámci iniciativy Společného programování „Kulturní dědictví a globální změny“ s názvem „Conservation, Protection and Use“. Kompletní znění této výzvy, včetně seznamu zúčastněných zemí, financujících organizací, časového harmonogramu, vymezení klíčových cílů, podporovaných oblastí a očekávaných dopadů naleznete na internetových …

Výzva k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2020-2021

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to institucionální podporou formou dotace určené na mobilitu výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu na základě žádosti uchazeče o poskytnutí dotace (dále jen „žádost“), kterou je …

TAČR: Pomůžeme vám najít zahraničního partnera

Technologická agentura připravila krátký dotazník, ve kterém můžete zaslat informace o svém výzkumném projektu (či nápadu na projekt) s cílem navázat novou zahraniční spolupráci ve VaVaI. Informace poslouží k tomu, aby Vám mohl být zprostředkován kontakt s vhodným protějškem v zahraničí prostřednictvím sítě partnerů. Více informací ZDE. Zdroj: TAČR  

Visegrad Funds – uzávěrka 1.6.2019

Mezinárodní Visegrádský fond, jehož cílem je posílit spolupráci mezi jednotlivými zeměmi Visegrádské čtyřky, otevřel výzvy na účast ve svých grantových programech. VISEGRAD Grants – projekty vzájemné spolupráce minimálně 3 zemí V4, v rámci kterých je možné financovat vědecko – výzkumnou spolupráci, výměnné pobyty, vzdělávací aktivity, přeshraniční spolupráci, kulturní spolupráci, vědecko – …

Studijní a výzkumné pobyty v Japonsku

Japonsko nabízí stipendium v délce 18-24 měsíců: Studijní a výzkumné pobyty pro DSP, akademické pracovníky, absolventy MSP (případně i absolventy BSP) nebo studenty posledního ročníku MSP (případně i BSP). Věkový limit je 35 let, stipendijní nabídka platí pouze pro občany ČR. Termín písemných testů z anglického a japonského jazyka je stanoven …

Nabídka studia v doktorském studijním programu na diplomatické akademii Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace 2019/2020

Diplomatická akademie (DA) Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace nabízí možnost bezplatného studia pro zahraniční studenty v doktorském studijním programu v těchto studijních oborech: Historické vědy a archeologie (obor Historie mezinárodních vztahů a vnější politiky) Ekonomie (obor Světová ekonomie) Právo (obor Mezinárodní právo. Evropské právo) Politické vědy a regionální studia (obor …

Funding Call: BA\Leverhulme Small Research Grants

The BA / Leverhulme Small Research Grants are available to support primary research in the humanities and social sciences. Awards are up to £10,000 in value, tenable for up to 24 months, and are provided to cover the cost of the expenses arising from a defined research project. Awards are …

Výzva Evropské komise k předkládání návrhů k iniciativě Upskilling Pathways

Evropská komise zveřejnila v těchto dnech výzvu k předkládání návrhů s názvem “Podpora rozvoje na míru uzpůsobené vzdělávací nabídky při zavádění doporučení o cestách prohlubování dovedností”. Výzva má definovány specifické činnosti, které mohou být financovány a zároveň vyžaduje specifické žadatele. Hlavním cílem této výzvy, v souladu s předchozími dvěma výzvami zveřejněnými v …

Funding Call: Urban Infrastructures of Well-Being

The Urban Infrastructures of Well-Being programme invites proposals from researchers across all disciplines within the social and engineering sciences and the humanities, wishing to develop and lead interdisciplinary, problem-focused projects that address the challenges of generating and maintaining well-being in the context of rapid urbanisation and infrastructure development in cities …

Výzva k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2020–2021

Cílem je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. V rámci výzvy budou podporovány:  krátkodobé pobyty o délce trvání 1 – 15 dní;  dlouhodobé …

Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-ACTION (2019LTAIN)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-ACTION (2019LTAIN) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-indickou spolupráci. Soutěžní lhůta je stanovena do 31. července 2019. Více informací ZDE. Zdroj: MŠMT

OP VVV již potřetí podpoří mobilitu výzkumníků

Cílem výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF III je podpořit profesní růst výzkumných pracovníků, kvalitní výzkum, vzdělávání pro praxi nebo rozvoj komunikace a spolupráce. Z výzvy budou financovány vědecko-výzkumné pobyty zahraničních výzkumných pracovníků v České republice či pobyty českých výzkumných pracovníků v zahraničí, a to v délce 12 až 24 měsíců. …

Programy Erasmus a Horizont po Brexitu

Britská Sněmovna lordů (Výbor pro Evropské záležitosti) zveřejnila zprávu nazvanou „Brexit: the Erasmus and Horizon programmes“, ve které zdůrazňuje dopad Brexitu na účast Spojeného království v mezinárodních výměnných a výzkumných a inovačních programech EU. Smlouva o vystoupení by zajistila účast Spojeného království na programech Erasmus+ a Horizon 2020 do konce …

Zpráva o integraci sociálních a humanitních věd v programu Horizont 2020

Evropská komise vydala čtvrtou monitorovací zprávu o integraci sociálních a humanitních věd (SSH) v programu Horizont 2020 (Integration of social sciences and humanities in Horizon 2020). Zpráva shrnuje různé faktory jako je rozpočet pro partnery SSH, kvalitativní aspekty, výkonnost disciplín a zúčastněné odvětví a účastnické země, jak v roli partnerů …

Výzva k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2020–2021

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Přijímají se návrhy společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2020-2021 (od 1. ledna 2020 do …

Agentura REA hledá hodnotitele žádostí

Výkonná agentura pro výzkum (Research Executive Agency, REA), která rozděluje finanční prostředky na výzkum a inovace a spravuje evropské výzkumné granty, hledá hodnotitele žádostí. Hodnotitelé a hodnotitelky by měli být odborníky na různé oblasti vědy, ideálně mít zkušenosti se soukromým sektorem a inovačních politik. Více informací naleznete na portále Funding …

Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru pro rok 2019

Těžištěm podpory formou dotace je minimálně jedna z níže uvedených aktivit, týkajících se bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj a/nebo pro budoucí rozvoj obou států a/nebo jejich historických kořenů: a) projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci; b) společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze; c) …

Stipendium Husovy nadace

Vzdělávací nadace Jana Husa považuje v současnosti za jeden ze svých nejdůležitějších úkolů podpořit především svobodné a nerušené bádání začínajících vysokoškolských učitelů a akademických pracovníků, jež není podle jejího přesvědčení samozřejmé a obecně podporované. Stipendium je určeno pro doktorandy nebo doktory do 35 let věku (včetně, počítáno ke dni uzávěrky žádostí), působící v neaplikovaných humanitních, společenskovědních a příbuzných oborech. Stipendium činí …

Grant Husovy nadace

Nadace podpoří vypracování studie v rozsahu 70 až 100 normostran na zadané téma, které považuje za důležité z hlediska svého poslání podporovat vzdělanost, kulturu a svobodu. Grant je určen pro doktorandy nebo doktory do 40 let věku (včetně, počítáno ke dni uzávěrky žádostí), působící v humanitních a společenskovědních oborech. Uzávěrka …

Jazykové kurzy a letní školy v Bavorsku

Stipendia na jazykové a odborné kurzy (letní a zimní školy) pro studenty vysokých škol a vědce z České republiky Stipendium zahrnuje poplatek za kurz (v plné výši vč. volitelných modulů, exkurzí atp.) pro studenta, pedagoga nebo vědce veřejné vysoké školy v ČR při účasti na jazykovém či odborném kurzu (letní/zimní škole) na veřejné vysoké …

Česko-bavorská vysokoškolská agentura – příspěvky na mobilitu z a do ČR v roce 2019

Podpora mobility z a do České republiky – pro studenty vysokých škol, vyučující a vědce na studijní, přednáškové a výzkumné pobyty. Vyučující a vědci z bavorských veřejných vysokých škol mohou žádat o příspěvek na mobilitu pro české a bavorské studenty, pedagogy a vědce do Bavorska a České republiky. Žadatelem musí …

Dokument o příležitostech pro výzkumníky ze sociálně-ekonomických a humanitních oborů

Síť národních kontaktních bodů pro SC6 Net4Society zveřejnila aktualizaci dokumentu “Opportunities for Researchers from the Socio-economic Sciences and Humanities“, v němž jsou uvedeny aktuální možnosti financování, které se týkají sociálně-ekonomických a humanitních věd v různých oblastech výzkumu v rámci programu Horizont 2020. Dokument obsahuje úplné texty relevantních témat Horizontu 2020 v …

Dům zahraniční spolupráce informuje…

V tomto dokumentu  iniciativa Study in the Czech Republic přináší různé nabídky pro vysoké školy, týkající se například získávání zahraničních studentů, možnosti spolupráce nebo inzerce v zahraničních médiích. Informace jsou průběžně aktualizovány.

Vyšla nová brožura edice Vademecum H2020 – Nástroje Evropské rady pro inovace

TC AV ČR vydalo novou brožuru v edici Vademecum Horizont 2020: Nástroje Evropské rady pro inovace, která stručně informuje o možnostech podpory špičkových inovací prostřednictvím nástrojů Pilotu Evropské rady pro inovace (European Innovation Council, EIC), a to SME instrument, Fast Track to Innovation, FET-Open a EIC Horizon Prizes. Brožura vyšla pouze v české …

Vyhledávač podpořených projektů výzkumu a vývoje

Technologická agentura ČR koncem letošního roku představila fulltextový vyhledávač projektů z oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které byly podpořeny z veřejných prostředků České republiky. Nástroj nazvaný STARFOS byl v pilotním provozu oficiálně spuštěn 10. října 2018 a nabízí svým uživatelům fulltextové vyhledávání v českém i anglickém jazyce spolu s …

Brožura o možnostech stáží a dalšího vzdělávání

Kancelář CZELO připravila informační brožuru o možnostech stáží a dalšího vzdělávání poskytovaného v rámci programů Horizont 2020, ERASMUS+  a dalších aktivit. Cílem publikace je obeznámit studenty, absolventy i širokou veřejnost v České republice s možnostmi stáží a dalšího vzdělávání v evropských programech. Specifická část brožury je zaměřena na možnosti stáží v Bruselu. Poskytuje …

TA ČR nabízí spolupráci pro oponentky a oponenty

Technologická agentura ČR (TA ČR) disponuje poměrně rozsáhlou databází oponentek a oponentů. Vzhledem k tomu, že TA ČR plánuje v roce 2019 vyhlásit 15 veřejných soutěží, tak je potřeba neustále rozšiřovat databázi o další kvalifikované odbornice a odborníky disponující patřičným vzděláním a zkušenostmi. V případě zájmu o tuto spolupráci s TA ČR je možno se …

The European Open Science Cloud – oficiální zahájení

EOSC – The European Open Science Cloud má za cíl poskytnou důvěryhodné prostředí s volně dostupnými službami určené pro uchovávání dat, jejich správu, sdílení, analýzu a opakované použití pro všechny vědecké disciplíny. V rámci oficiálního zahájení ve Vídni je představen EOSC Portal, který poskytuje přístup k datům, službám a zdrojům. …

Nabídky spolupráce pro vědce s firmami v Polsku

Nová databáze nabízí přehled možností nalézt partnera pro spolupráci ve vědě a inovacích a firmy z regionu Západní Pomořansko v Polsku. V databázi naleznete informace o výzkumných centrech tohoto regionu. Vědeckým týmům tím chtějí otevřít příležitosti pro oboustranné výzkumné projekty v Horizontu 2020. Více informací ZDE.

Nový portál pro granty a tendry EU

Evropská komise spustila nový portál, který obsahujíce přehledy grantů a příležitostí ucházet se o veřejné zakázky.  Nový portál nahradí současný účastnický portál (Participant Portal) a stane se jediným místem pro vyhledávání a správu evropských grantů a smluv o veřejných zakázkách pro všechny centrálně koordinované programy. Portál obsahuje nové rozvržení a je vybaven vylepšenou funkcí …

Nová komunikační platforma “Třetí oblast”

Třetí oblast je moderovaná distribuční síť akademických oznámení pro humanitní a společenské vědy v ČR. Umožňuje komukoli zveřejnit publikační či konferenční výzvu, informovat o konferencích, symposiích a přednáškách, představit nové knihy či čísla časopisů, zveřejnit nabídky výzkumné spolupráce atp. Jedná se pak primárně o oznámení, jež mají oslovit širší odbornou …

Informační den COST

MŠMT ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR a COST Association pořádalo 16. února 2018 v Technologickém centru AV ČR Informační den COST se zaměřením na roli COST v H2020, možnostech vstupů do akcí COST, jak postupovat při přípravě nových akcí COST a jejich předložení do společné výzvy a jejich hodnocení. Informační den …

Portál EuCalls.net nabízí přehled dotačních příležitostí

Aktuální informace o otevřených výzvách ve vědě, výzkumu a inovacích a dalších nástrojích podpory, které vypisuje Evropská unie můžete najít na jednom místě na portále EuCalls.net, provozovaném řeckým Institute of Entrepreneurship Development. Výhodou je, že portál umožňuje také hledat partnery pro vědecký výzkum, kteří mají zájem o stejnou výzvu nebo se pohybují v obdobném poli …

Aktualizovaná brožura “Akce Marie Sklodowska-Curie v programu Horizont 2020”

TC AV ČR vydalo třetí aktualizaci brožury Akce Marie Skłodowska-Curie v programu Horizont 2020 (edice Vademecum H2020). Brožura umožňuje rychlou orientaci v pěti typech akcí Marie Skłodowska-Curie, představuje základní principy jejich financování, uvádí obecné informace o pracovněprávních aspektech spojených s jejich realizací a také stručně shrnuje otázky duševního vlastnictví. Aktualizovaná verze …

Spolupráce s TOP institucemi v programu H2020

Program H2020 nabízí pro evropské i mimoevropské vědecké týmy široké možnosti a velké příležitosti mezinárodní spolupráce s významnými evropskými výzkumnými institucemi (tzv. TOP instituce). Za TOP instituce lze považovat takové instituce, které v dosavadním průběhu programu H2020 kontrahovaly nejvyšší finanční podporu z rozpočtu H2020 a jejichž výzkumné týmy se v …

Vědeckotechnická spolupráce s Kolumbií

Zájem o výměnu studentů, profesorů i technologií. Agentura pro podnikání a investice CzechInvest informuje, že Asociace kolumbijských univerzit (ASCUN – Association of Colombian Universities) vypracovala několik dokumentů následně k úspěšné návštěvě představitelů vůdčích českých výzkumných a inovačních institucí, která se uskutečnila v červnu 2017. Tyto dokumenty mohou sloužit jako základ pro …

Aktuální výzvy v H2020

Dne 11. 5. 2017 vyhlásila Evropská komise dvě letošní výzvy v části H2020 „Šíření excelence a rozšiřování účasti“. Jedná se o výzvu ERA Chairs s celkovým rozpočtem ve výši 33 910 180 EUR a výzvu TWINNING s celkovým rozpočtem ve výši 30 milionů EUR. Obě výzvy se shodně uzavřou 15. 11. …

Interaktivní mapa výzkumné spolupráce mezi tuzemskými institucemi

Technologické centrum AV zveřejnilo vizualizaci výzkumné spolupráce mezi domácími institucemi v letech 2010 až 2014. Poskytuje přehled o spolupráci na výsledcích výzkumu podpořeného z veřejných zdrojů, které byly zaznamenány v RIV v letech 2010-2014. Spolupráce ve výzkumu a inovacích je jedním z klíčových předpokladů pro získávání, přenos a další rozvoj …

Aktualizace postupu při schvalování projektového záměru na FF UP

V záložce Pro řešitele projektů byly na našich webových stránkách zveřejněny dokumenty, které aktualizují postup pro schvalování projektových záměrů. S platností od 1. 1. 2017 je nutné předkládat tyto žádosti pouze elektronicky. Proces schvalování projektových záměrů je ke stažení také zde. Manuál k vyplňování eletronické žádosti o souhlas s podáním …

Nový program aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu ÉTA

Vláda České republiky schválila nový program Technologické agentury ČR  s názvem ÉTA, který umožní podpořit projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Program ÉTA navazuje na program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA, jehož poslední veřejná soutěž proběhla v roce 2015. Úkolem programu je aktivovat inovační potenciál společenských a …

Česko-německý fond pro budoucnost

Rádi bychom Vás upozornili na možnost financování Vašich projektů prostřednictvím Česko-německého fondu pro budoucnost. Fond podporuje projekty zaměřené na spolupráci a partnerství mezi oběma zeměmi, náhled do společné kultury a dějin. Žádaná je kreativita, co nejužší česko-německé projektové partnerství, vysoká míra publicity a realistický finanční plán. Fond kryje náklady projektu až do výše …

Nový program podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE

Vláda České republiky schválila program INTER-EXCELLENCE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako nástroj podpory strategického zaměření mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. Program je orientován na podporu iniciace a dalšího rozvoje mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a integraci České republiky do evropských i světových výzkumných struktur. Zprostředkuje českým pracovištím účast v projektech …

Novinky v H2020

V roce 2018 bude opět vyhlášena výzva pro podávání žádostí o ERC Synergy grants. ERC Synergy Grants mají za cíl podpořit skupinu 2 – 4 hlavních řešitelů (PI) a jejich týmů při společném řešení projektů špičkového badatelského výzkum. Nejedná se o klasická konsorcia či sítě, všichni řešitelé odpovídají za projekt po vědecké …