Výzva TAČR v programu ÉTA

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 18. září 2019 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu …

Fulbright-Schumanovo stipendium

Fulbright-Schumanův program je evropsko-americkým stipendijním programem pro občany EU a jako takový je spravován Fulbrightovou komisí v Belgii. Do tohoto celoevropského Fulbrightova programu se mohou hlásit občané ze všech členských zemí EU. Program nabízí několik kategorií stipendií: Fulbright-Schumanovo stipendium (EU-USA) podporuje studijní a výzkumné a lektorské pobyty v USA zaměřené na evropské záležitosti, …

Studijní pobyty na základě mezinárodních smluv – Švýcarsko

Vláda Švýcarské konfederace nabízí České republice pro rok 2020-2021 v rámci výměnného programu celkem dvě univerzitní stipendia. Stipendia ve všech akademických oborech jsou určena mladým vědcům s vynikajícími výsledky za účelem absolvování vědeckého, doktorandského nebo post-doktorandského pobytu. Uzávěrka podání žádostí: 16. 11. 2019 Více informací ZDE. Zdroj: DZS

Aktion – stipendia pro vysokoškolské učitele

O jednoměsíční stipendium pro vysokoškolské učitele veřejných vysokých škol v ČR se mohou ucházet občané Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska. Věková hranice není stanovena. Stipendium je určeno k rozvoji profesní vědecké dráhy, a to především pro vědecký dorost. Termíny pro podávání žádostí do 30.11. 2019. Více informací ZDE. Zdroj: DZS

Aktion – semestrální a krátkodobá výzkumná stipendia

Stipendium je určeno pro pobyty v Rakousku a to na státních univerzitách, odborných vysokých školách  a na akreditovaných soukromých univerzitách a to pouze pro přípravu diplomové nebo disertační práce pro studenty magisterských a doktorských studijních programů v délce 1 – 5 měsíců (výjimka platí pro studenty lékařských oborů v magisterských programech, kteří nezpracovávají diplomovou …

První grantová výzva programu Active Citizens Fund

Nadace OSF a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové jako členové Konsorcia programu Active Citizens Fund vyhlašují výzvu k předkládání žádostí o systémové granty. Systémové granty poskytují finanční podporu na rozvoj občanské společnosti a posílení její role při dosahování udržitelné společenské a systémové změny. Granty podporují vznik dlouhodobé a …

Možnost získání stipendia na studijní pobyt v Bavorsku

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) a Bavorské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) vypisují roční stipendia pro studenty a absolventy vysokých škol mj. z České republiky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium se uděluje na dobu jednoho akademického roku a může být následně …

Visegrad Funds – uzávěrka 1.10.2019

Mezinárodní Visegrádský fond, jehož cílem je posílit spolupráci mezi jednotlivými zeměmi Visegrádské čtyřky, otevřel výzvy na účast ve svých grantových programech. VISEGRAD Grants – projekty vzájemné spolupráce minimálně 3 zemí V4, v rámci kterých je možné financovat vědecko – výzkumnou spolupráci, výměnné pobyty, vzdělávací aktivity, přeshraniční spolupráci, kulturní spolupráci, vědecko – …

Stipendium pro vědce a přednášející

Stipendium podporuje dlouhodobé pobyty českých vědců a vysokoškolských pedagogů v USA, aby tam vedli výzkum a případně přednášeli v jakémkoliv oboru s výjimkou klinické medicíny. Stipendium mohou obdržet také pedagogové – bohemisté pro výuku českého jazyka, případně literatury, lingvistiky apod., pokud získají pozvání z odpovídajícího univerzitního pracoviště z USA nebo pokud …

Fulbright-Masarykovo stipendium

Fulbright-Masarykovo stipendium podporuje dlouhodobé pobyty českých doktorandů, vědců a vysokoškolských pedagogů v USA, aby tam přednášeli nebo prováděli výzkum v jakémkoliv oboru s výjimkou klinické medicíny. Program je určen vědeckým pracovníkům, kteří jsou nejenom vynikajícími odborníky ve své vědecké oblasti ale současně jsou aktivní v občanském nebo veřejném životě svých …

Program Kappa: Aplikace pro hledání partnerů

Technologická agentura ČR informuje o spuštění Aplikace pro hledání partnerů v Programu KAPPA, financovaného Fondy EHP a Norska. Aplikace tak rozšíří stávající možnosti, jak najít vhodné zahraniční partnery v oblasti výzkumu a inovací. Slouží primárně účastníkům kontaktních seminářů po vyhlášení veřejné soutěže, ale také ostatním uchazečům o podporu v Programu KAPPA, kteří se seminářů účastnit …

Funding Call: Education and Learning in Crises

The British Academy is inviting proposals from researchers in the humanities and social sciences wishing to develop interdisciplinary projects with a focus on the challenges of education and learning in contexts of conflict and protracted crises. Application deadline: 4 December 2019 (17.00 UK time) More information HERE. Zdroj: The British …

Vyhlášení 7. národní výzvy ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-EUREKA (LTE120)

Výzva pro podávání projektů v rámci  programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji – EUREKA. Program INTER-EXCELLENCE LT, jeho podprogram INTER-EUREKA (LTE) je určen na podporu mezinárodní spolupráce malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými …

První výzva programu Active Citizens Fund: Fond bilaterální spolupráce

Nadace OSF za konsorcium programu Active Citizens Fund, vyhlašuje dne 5. srpna 2019 výzvu k předkládání žádostí o grant na bilaterální projekty v rámci Fondu bilaterální spolupráce. Jedním z cílů programu je podpora a posílení vzájemných vztahů mezi Českou republikou a donorskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi Islandu, Lichtenštejnska …

Výzva Cen Evropské unie pro kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra

Ceny Evropské unie pro kulturního dědictví / Ocenění Europa Nostra v rámci programu Evropské unie Kreativní Evropa oceňuje od roku 2002 každoročně nejúspěšnější projekty spojené s ochranou a obnovou evropského kulturního dědictví. Vysoce prestižní ocenění v oblasti kulturního dědictví – European Heritage Awards / Europa Nostra Awards – se uděluje výjimečným …

DUO-Thailand Fellowship Programme pro rok 2020

Program umožňuje výměnné pobyty VŠ studentů mezi Thajskem a státy Evropské unie. Mezi příslušnými vysokými školami musí být v rámci tohoto programu uzavřena dohoda o dvoustranné spolupráci. Každý účastník výměny musí mít příslib přijetí od partnerské školy. Možná je i výměna dvou studentů, jejímž cílem je mj. teprve dohodu o …

IF@ULB – druhá výzva otevřená

Bruselská univerzita Université libre de Bruxelles (ULB) otevřela již druhou výzvu mezinárodního programu IF@ULB určenou pro postdoky ze všech oblastí výzkumu. Úspěšným uchazečům bude uděleno stipendium na dobu 2 let, které bude zahrnovat individuální program pro rozvoj kariéry. Program je spolufinancován z programu H2020- Marie Sklodowska Curie Cofund. Výzva k …

Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-VECTOR (LTV)

Podprogram je zaměřen na podporu programových projektů z oblasti výzkumu a vývoje formou nepřímé podpory VaV pro podpůrné činnosti výzkumu, vývoje a inovací. Cílem podprogramu je posílit zastoupení české vědecké komunity v řídících orgánech špičkových mezinárodních institucí výzkumu a vývoje nevládního charakteru, jelikož dosavadní zastoupení neodpovídá její kapacitě a potenciálu. …

Plánovaná výzva JPI Climate

Výzva bude zaměřená na společenské aspekty klimatické změny s důrazem na nová řešení s potenciálním dopadem na společnost a tvorbu politik, adresovat bude především tato tři témata: Social justice and participation Sense making, cultural meaning and risk perceptions Transformative finance and economy Vyhlášení výzvy je plánováno na začátek října 2019, …

Funding Call: Global Professorships 2020

This programme provides mid-career to senior scholars in any discipline within the humanities and social sciences, who are currently employed outside the United Kingdom, with the opportunity to be based for four years in the UK and make a contribution to UK research and higher education. Awards are for a period …

Funding Call: Knowledge Frontiers – International Interdisciplinary Research 2020

The British Academy is inviting proposals from UK-based researchers in the humanities and social sciences wishing to develop international interdisciplinary projects in collaboration with colleagues from the natural, engineering and/or medical sciences, with a focus on hazard and risk, cultures of forecasting, and the meaning of resilience. The lead applicant …

EK zveřejnila aktuální znění pracovních programů H2020 na rok 2020

Evropská komise zveřejnila 2. 7. 2019 aktualizované znění pracovních programů H2020 na rok 2020. Veškeré podrobnosti  jsou k dispozici na webových stránkách zde. Další informace ohledně pracovních programů a výzev jednotlivých priorit, resp. oblastí H2020 podají příslušní NCP, případně jsou uvedeny v jednotlivých sekcích webu H2020. Zdroj: TC ČR

2. Otevřená výzva Fondu pro bilaterální vztahy

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlásilo druhou Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021. Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem a …

Grantová výzva – Otevřené informace

Nadace OSF se zaměřuje na rozvoj právního státu a demokracie a na omezení korupce. Podporuje svobodný přístup k informacím a zapojení lidí do veřejného dění. Prosazuje rovný přístup všech dětí ke vzdělávání a všech lidí k příležitostem současného světa. Dlouhodobě se věnuje prosazování transparentnosti veřejné správy a posilování občanské participace …

TAČR hledá oponentky a oponenty výzkumných projektů

Zapojte se do týmu externích hodnotitelů TA ČR. Příležitost je vhodná pro odbornice a odborníky na výzkum a inovace z aplikačního i akademického prostředí, kteří tak mohou rozšiřovat své obzory a sledovat aktuální trendy ve všech oblastech výzkumu a inovací. Více informací ZDE, případně ZDE.

Evropský den jazyků

Z iniciativy Rady Evropy se od roku 2001 – Evropského roku jazyků – slaví Evropský den jazyků každoročně 26. září. Hlavní cíle EDJ: zvýšit povědomí veřejnosti o důležitosti jazykového vzdělávání, podpořit vícejazyčnost a mezikulturní porozumění; propagovat jazykové a kulturní bohatství Evropy; povzbudit celoživotní jazykové vzdělávání ve škole i mimo ni. Webová stránka …

Interaktivní mapa Czexpats in Science

V zahraničí žijí stovky českých vědců v různých fázích kariéry. Je také řada vědců, kteří se po zahraničních zkušenostech vrátili do ČR. Kolik přesně jich je a na jakých institucích působí v současné době není známo. Právě proto spolek Czexpats in Science vytváří interaktivní mapu, která zaznamenává působení českých vědců …

Fondy EHP a Norska – hledáte projektového partnera?

Pro navázání kontaktů s partnery v donorských státech nebo partnery v České republice je možné využít databázi partnerů. Databáze sdružuje zájemce o spolupráci v projektech podpořených Fondy EHP a Norska a je otevřena všem potenciálním žadatelům o grant a jejich potenciálním partnerům v souladu s nastavením jednotlivých programů. Databáze funguje …

TAČR: Pomůžeme vám najít zahraničního partnera

Technologická agentura připravila krátký dotazník, ve kterém můžete zaslat informace o svém výzkumném projektu (či nápadu na projekt) s cílem navázat novou zahraniční spolupráci ve VaVaI. Informace poslouží k tomu, aby Vám mohl být zprostředkován kontakt s vhodným protějškem v zahraničí prostřednictvím sítě partnerů. Více informací ZDE. Zdroj: TAČR  

Programy Erasmus a Horizont po Brexitu

Britská Sněmovna lordů (Výbor pro Evropské záležitosti) zveřejnila zprávu nazvanou „Brexit: the Erasmus and Horizon programmes“, ve které zdůrazňuje dopad Brexitu na účast Spojeného království v mezinárodních výměnných a výzkumných a inovačních programech EU. Smlouva o vystoupení by zajistila účast Spojeného království na programech Erasmus+ a Horizon 2020 do konce …

Zpráva o integraci sociálních a humanitních věd v programu Horizont 2020

Evropská komise vydala čtvrtou monitorovací zprávu o integraci sociálních a humanitních věd (SSH) v programu Horizont 2020 (Integration of social sciences and humanities in Horizon 2020). Zpráva shrnuje různé faktory jako je rozpočet pro partnery SSH, kvalitativní aspekty, výkonnost disciplín a zúčastněné odvětví a účastnické země, jak v roli partnerů …

Agentura REA hledá hodnotitele žádostí

Výkonná agentura pro výzkum (Research Executive Agency, REA), která rozděluje finanční prostředky na výzkum a inovace a spravuje evropské výzkumné granty, hledá hodnotitele žádostí. Hodnotitelé a hodnotitelky by měli být odborníky na různé oblasti vědy, ideálně mít zkušenosti se soukromým sektorem a inovačních politik. Více informací naleznete na portále Funding …

Česko-bavorská vysokoškolská agentura – příspěvky na mobilitu z a do ČR v roce 2019

Podpora mobility z a do České republiky – pro studenty vysokých škol, vyučující a vědce na studijní, přednáškové a výzkumné pobyty. Vyučující a vědci z bavorských veřejných vysokých škol mohou žádat o příspěvek na mobilitu pro české a bavorské studenty, pedagogy a vědce do Bavorska a České republiky. Žadatelem musí …

Dokument o příležitostech pro výzkumníky ze sociálně-ekonomických a humanitních oborů

Síť národních kontaktních bodů pro SC6 Net4Society zveřejnila aktualizaci dokumentu “Opportunities for Researchers from the Socio-economic Sciences and Humanities“, v němž jsou uvedeny aktuální možnosti financování, které se týkají sociálně-ekonomických a humanitních věd v různých oblastech výzkumu v rámci programu Horizont 2020. Dokument obsahuje úplné texty relevantních témat Horizontu 2020 v …

Dům zahraniční spolupráce informuje…

V tomto dokumentu  iniciativa Study in the Czech Republic přináší různé nabídky pro vysoké školy, týkající se například získávání zahraničních studentů, možnosti spolupráce nebo inzerce v zahraničních médiích. Informace jsou průběžně aktualizovány.

Vyšla nová brožura edice Vademecum H2020 – Nástroje Evropské rady pro inovace

TC AV ČR vydalo novou brožuru v edici Vademecum Horizont 2020: Nástroje Evropské rady pro inovace, která stručně informuje o možnostech podpory špičkových inovací prostřednictvím nástrojů Pilotu Evropské rady pro inovace (European Innovation Council, EIC), a to SME instrument, Fast Track to Innovation, FET-Open a EIC Horizon Prizes. Brožura vyšla pouze v české …

Vyhledávač podpořených projektů výzkumu a vývoje

Technologická agentura ČR koncem letošního roku představila fulltextový vyhledávač projektů z oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které byly podpořeny z veřejných prostředků České republiky. Nástroj nazvaný STARFOS byl v pilotním provozu oficiálně spuštěn 10. října 2018 a nabízí svým uživatelům fulltextové vyhledávání v českém i anglickém jazyce spolu s …

Brožura o možnostech stáží a dalšího vzdělávání

Kancelář CZELO připravila informační brožuru o možnostech stáží a dalšího vzdělávání poskytovaného v rámci programů Horizont 2020, ERASMUS+  a dalších aktivit. Cílem publikace je obeznámit studenty, absolventy i širokou veřejnost v České republice s možnostmi stáží a dalšího vzdělávání v evropských programech. Specifická část brožury je zaměřena na možnosti stáží v Bruselu. Poskytuje …

TA ČR nabízí spolupráci pro oponentky a oponenty

Technologická agentura ČR (TA ČR) disponuje poměrně rozsáhlou databází oponentek a oponentů. Vzhledem k tomu, že TA ČR plánuje v roce 2019 vyhlásit 15 veřejných soutěží, tak je potřeba neustále rozšiřovat databázi o další kvalifikované odbornice a odborníky disponující patřičným vzděláním a zkušenostmi. V případě zájmu o tuto spolupráci s TA ČR je možno se …

The European Open Science Cloud – oficiální zahájení

EOSC – The European Open Science Cloud má za cíl poskytnou důvěryhodné prostředí s volně dostupnými službami určené pro uchovávání dat, jejich správu, sdílení, analýzu a opakované použití pro všechny vědecké disciplíny. V rámci oficiálního zahájení ve Vídni je představen EOSC Portal, který poskytuje přístup k datům, službám a zdrojům. …

Nabídky spolupráce pro vědce s firmami v Polsku

Nová databáze nabízí přehled možností nalézt partnera pro spolupráci ve vědě a inovacích a firmy z regionu Západní Pomořansko v Polsku. V databázi naleznete informace o výzkumných centrech tohoto regionu. Vědeckým týmům tím chtějí otevřít příležitosti pro oboustranné výzkumné projekty v Horizontu 2020. Více informací ZDE.

Nový portál pro granty a tendry EU

Evropská komise spustila nový portál, který obsahujíce přehledy grantů a příležitostí ucházet se o veřejné zakázky.  Nový portál nahradí současný účastnický portál (Participant Portal) a stane se jediným místem pro vyhledávání a správu evropských grantů a smluv o veřejných zakázkách pro všechny centrálně koordinované programy. Portál obsahuje nové rozvržení a je vybaven vylepšenou funkcí …

Nová komunikační platforma “Třetí oblast”

Třetí oblast je moderovaná distribuční síť akademických oznámení pro humanitní a společenské vědy v ČR. Umožňuje komukoli zveřejnit publikační či konferenční výzvu, informovat o konferencích, symposiích a přednáškách, představit nové knihy či čísla časopisů, zveřejnit nabídky výzkumné spolupráce atp. Jedná se pak primárně o oznámení, jež mají oslovit širší odbornou …

Informační den COST

MŠMT ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR a COST Association pořádalo 16. února 2018 v Technologickém centru AV ČR Informační den COST se zaměřením na roli COST v H2020, možnostech vstupů do akcí COST, jak postupovat při přípravě nových akcí COST a jejich předložení do společné výzvy a jejich hodnocení. Informační den …

Portál EuCalls.net nabízí přehled dotačních příležitostí

Aktuální informace o otevřených výzvách ve vědě, výzkumu a inovacích a dalších nástrojích podpory, které vypisuje Evropská unie můžete najít na jednom místě na portále EuCalls.net, provozovaném řeckým Institute of Entrepreneurship Development. Výhodou je, že portál umožňuje také hledat partnery pro vědecký výzkum, kteří mají zájem o stejnou výzvu nebo se pohybují v obdobném poli …

Aktualizovaná brožura “Akce Marie Sklodowska-Curie v programu Horizont 2020”

TC AV ČR vydalo třetí aktualizaci brožury Akce Marie Skłodowska-Curie v programu Horizont 2020 (edice Vademecum H2020). Brožura umožňuje rychlou orientaci v pěti typech akcí Marie Skłodowska-Curie, představuje základní principy jejich financování, uvádí obecné informace o pracovněprávních aspektech spojených s jejich realizací a také stručně shrnuje otázky duševního vlastnictví. Aktualizovaná verze …

Spolupráce s TOP institucemi v programu H2020

Program H2020 nabízí pro evropské i mimoevropské vědecké týmy široké možnosti a velké příležitosti mezinárodní spolupráce s významnými evropskými výzkumnými institucemi (tzv. TOP instituce). Za TOP instituce lze považovat takové instituce, které v dosavadním průběhu programu H2020 kontrahovaly nejvyšší finanční podporu z rozpočtu H2020 a jejichž výzkumné týmy se v …

Vědeckotechnická spolupráce s Kolumbií

Zájem o výměnu studentů, profesorů i technologií. Agentura pro podnikání a investice CzechInvest informuje, že Asociace kolumbijských univerzit (ASCUN – Association of Colombian Universities) vypracovala několik dokumentů následně k úspěšné návštěvě představitelů vůdčích českých výzkumných a inovačních institucí, která se uskutečnila v červnu 2017. Tyto dokumenty mohou sloužit jako základ pro …

Aktuální výzvy v H2020

Dne 11. 5. 2017 vyhlásila Evropská komise dvě letošní výzvy v části H2020 „Šíření excelence a rozšiřování účasti“. Jedná se o výzvu ERA Chairs s celkovým rozpočtem ve výši 33 910 180 EUR a výzvu TWINNING s celkovým rozpočtem ve výši 30 milionů EUR. Obě výzvy se shodně uzavřou 15. 11. …

Interaktivní mapa výzkumné spolupráce mezi tuzemskými institucemi

Technologické centrum AV zveřejnilo vizualizaci výzkumné spolupráce mezi domácími institucemi v letech 2010 až 2014. Poskytuje přehled o spolupráci na výsledcích výzkumu podpořeného z veřejných zdrojů, které byly zaznamenány v RIV v letech 2010-2014. Spolupráce ve výzkumu a inovacích je jedním z klíčových předpokladů pro získávání, přenos a další rozvoj …

Aktualizace postupu při schvalování projektového záměru na FF UP

V záložce Pro řešitele projektů byly na našich webových stránkách zveřejněny dokumenty, které aktualizují postup pro schvalování projektových záměrů. S platností od 1. 1. 2017 je nutné předkládat tyto žádosti pouze elektronicky. Proces schvalování projektových záměrů je ke stažení také zde. Manuál k vyplňování eletronické žádosti o souhlas s podáním …

Nový program aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu ÉTA

Vláda České republiky schválila nový program Technologické agentury ČR  s názvem ÉTA, který umožní podpořit projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Program ÉTA navazuje na program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA, jehož poslední veřejná soutěž proběhla v roce 2015. Úkolem programu je aktivovat inovační potenciál společenských a …

Česko-německý fond pro budoucnost

Rádi bychom Vás upozornili na možnost financování Vašich projektů prostřednictvím Česko-německého fondu pro budoucnost. Fond podporuje projekty zaměřené na spolupráci a partnerství mezi oběma zeměmi, náhled do společné kultury a dějin. Žádaná je kreativita, co nejužší česko-německé projektové partnerství, vysoká míra publicity a realistický finanční plán. Fond kryje náklady projektu až do výše …

Nový program podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE

Vláda České republiky schválila program INTER-EXCELLENCE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako nástroj podpory strategického zaměření mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. Program je orientován na podporu iniciace a dalšího rozvoje mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a integraci České republiky do evropských i světových výzkumných struktur. Zprostředkuje českým pracovištím účast v projektech …

Novinky v H2020

V roce 2018 bude opět vyhlášena výzva pro podávání žádostí o ERC Synergy grants. ERC Synergy Grants mají za cíl podpořit skupinu 2 – 4 hlavních řešitelů (PI) a jejich týmů při společném řešení projektů špičkového badatelského výzkum. Nejedná se o klasická konsorcia či sítě, všichni řešitelé odpovídají za projekt po vědecké …