Program Interreg V-A Česká republika – Polsko

INTERREG V-A Česká republika – Polsko

projekt1Nový program přeshraniční spolupráce 2014-2020 navazuje na Operační program přeshraniční spolupráce ČR – PL 2007-2013. Je realizován v rámci Cíle 2 – Evropská územní spolupráce a od dubna 2012 jej připravuje česko-polská pracovní skupina Task Force. Jejími členy jsou zástupci českých a polských regionálních institucí (5 krajů a 3 vojvodství), euroregionů, Řídícího orgánu (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) a Národního orgánu (Ministerstvo infrastruktury a rozvoje PR). Finální verze programu byla předložena Evropské komisi v září 2014.

Hlavním cílem programu je přeshraniční spolupráce a rozvoj česko-polského příhraničí.

Jde především o posilování vzájemných hospodářských, společenských a kulturních vztahů, společnou péči o přírodní bohatství, rozvoj cestovního ruchu, budování flexibilního trhu práce a jiných oblastí rozvoje (více informací viz programové dokumenty).

Základní informace
Zachován princip vedoucího partnera. Podíl finančního příspěvku z ERDF činí 85 % způsobilých výdajů.

Podporované území
zůstává nezměněno.
Česká republika: Liberecký kraj, Pardubický kraj, Královéhradecký kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj
Polská republika: Dolnoslezské vojvodství (subregiony jelenohorský a wałbrzyský, okres strzelińský), Opolské vojvodství, Slezské vojvodství (subregiony bielský a rybnický, okres pszczyńský)

Oprávněné území:
Oprávněné území

Tematické zaměření je v souladu s nařízeními Evropského parlamentu a Rady (1301/2013 a 1299/2013, zveřejněných v Úředním věstníku EU. Finanční rámec programu 226 mil. EUR (ERDF) je rozdělen a koncentrován do 4 tematických cílů.

Prioritní osy:

 1. Společné řízení rizik
 2. Rozvoj potenciálu kulturních a přírodních zdrojů pro podporu zaměstnanosti
 3. Vzdělání a kvalifikace
 4. Spolupráce institucí a komunit

Vhodní příjemci:  orgány veřejné správy a jejich svazky a sdružení, organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, vzdělávací instituce včetně vysokých škol, hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení, asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu, církve a náboženské spolky, nestátní neziskové organizace, Evropské seskupení pro územní spolupráci.

Splnění min. 3 prvních níže uvedených kritérií spolupráce:

 • společná příprava projektu
 • společná realizace projektu
 • společné financování projektu
 • společný personál projektu

Finanční alokace na program:  226 221 710 EUR na celé období

Investiční strategie programu
Investiční strategie programu

Významné změny: Povinnost žadatele předložit projektový záměr projektu na Jednotný sekretariát (JS) – před podáním projektové žádosti, Povinnost příjemce naplnit indikátory výstupu projektu, Splnění minimálně tří kritérií spolupráce, Možnost realizace třístranných projektů (Slovensko, Německo).

Žadatelé mohou konzultovat své záměry na oddělení regionálního rozvoje.

Další informace na http://www.cz-pl.eu.

Hlavní změny oproti Interreg IIIA Česká republika – Polská republika:

 • zvýšení významu Evropské územní spolupráce –
  samostatný cíl politiky HSS,
 • zvýšení dostupných prostředků na 219,46 mil. €,
 • zvýšení max. hranice spolufinancování na 85%, (čeští
  žadatelé mohou navíc požádat o 5% ze státního rozpočtu),
 • minimální výše podpory z ERDF vyšší než 30 000 EUR,
 • zvýšení významu přeshraniční spolupráce,
 • společná dvoujazyčná žádost,
 • rozpočet a platby v €,
 • nová webová žádost,
 • investiční aktivity jsou přípustné v rámci všech prioritních os,
 • registrace projektu po splnění přijatelnosti.